ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 11 Μαΐου 1958
Αριθ. Φύλλου 2120

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Εις τον Ι. Μητροπολιτικόν ναόν ετελέσθησαν την Παρασκευή οι γάμοι του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜ. ΒΑΡΙΚΑ μετά της δος ΑΝΝΑΣ ΕΜ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ. Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν η άρτι εξ Αμερικής αφιχθείσα θεία της κ. Σταματία Χ”Ηλία. Θερμά συγχαρητήρια.

Μ.Κ.

1100 ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη την 23ην τρέχοντος θα καταπλεύση εις τον λιμένα μας το Γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γιουγκοσλάβια” με 450 ξένους περιηγητάς.
Επίσης υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι χθες ευρίσκοντο εις Ρόδον υπέρ των 1100 ξένων περιηγητών.

ΠΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΡΟΔΟΝ

Υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου ανεκοινώθησαν εν σχέσει με την κυκλοφορίαν των τροχοφόρων εις την νήσον Ρόδον κατά την ημέραν των εκλογών, τα εξής:
1ον) Τα λεωφορεία θα εκτελούν κανονικώς τα δρομολόγιά των. Προς ενίσχυσιν των λεωφορειακών συγκοινωνιών δύνανται να χρησιμοποιηθούν 20 φορτηγά αυτοκίνητα εκ των εφωδιασμένων δια σημειώματος της Νομαρχίας. Ταύτα θα μεταφέρουν επιβάτας επί τη καταβολή εισιτηρίου, απαγορευμένης της μισθώσεώς των. Η κυκλοφορία εις τας λεωφορειακάς γραμμάς θα περατωθή την 9ην νυκτερινήν.

2ον) Άπαντα τα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσεως, αγοραία, φορτηγά και δίκυκλα θα κυκλοφορούν ελευθέρως μέχρι της 8.30 εσπερινής.

3ον) Πέραν της 8.30 ουδεμία κίνησις τροχοφόρου επιτρέπεται, πλην των οχημάτων των ιατρών, των αντιπροσώπων του τύπου, των μεταφερόντων τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους υποψηφίους βουλευτάς και τους αντιπροσώπους συνδυασμών των πολιτικών κομμάτων, εφ’ όσον είναι εφωδιασμένα δι’ ειδικής πινακίδος. Και,

4ον) Δύνανται να κυκλοφορούν ελευθέρως και μετά την 8.30 εσπερινήν ανά τρία οχήματα κατά υποψήφιον και 10 κατά κόμμα, εφ’ όσον είναι επίσης εφωδιασμένα δι’ ειδικής πινακίδος.

ΠΑΡΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ 3000 ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΔΙ’ ΕΞΑΓΩΓΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, εζήτησεν από τας ξυλουργικάς βιομηχανίας των Αθηνών του Πειραιώς και της Ρόδου προσφοράς διά την κατασκευήν 3000 ξυλοκιβωτίων τύπου ΑΓΡΕΞ προς συσκευασίαν και εξαγωγήν εις το Εξωτερικόν, διαφόρων κηπευτικών προϊόντων.
Επίσης η ένωσις εζήτησε προσφοράς δια την κατασκυεήν 3000 χαρτίνων ταινιών εγχρώμων διά την τοποθέτησιν αυτών επί της εξωτερικής επιφανείας των κιβωτίων.

Ως γνωστόν η Ένωσις θα πραγματοποιήση εφέτος σημαντικάς εξαγωγάς ήδη δε γεωπόνοι της Αγροτικής Τραπέζης και υπάλληλοι της Ενώσεως, επεσκέφθησαν τας περιφερείας αι οποίαι εκαλλιέργησαν κηπευτικά κατάλληλα προς εξαγωγήν εις το εξωτερικόν και συνεζήτησαν μετά των ενδιαφεορμένων παραγωγών το θέμα από πάσης πλευράς.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιστά γνωστόν ότι την εσπέραν της σήμερον θα μεταδίδη δι’ όλων των Σταθμών του τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Τα αποτελέσματα τα οποία θα συγκεντρούνται εις το Υπουργείον Εσωτερικών θα μεταδίδωνται ευθύς ως καταφθάνουν. Η ενημέρωσις των ακροατών θα είναι πληρεστάτη. Αύριον τα Δελτία ειδήσεων τα οποία αποκλειστικώς και μόνον θα μεταδίδουν αποτελέσματα ηυξήθησαν κατά τρία. Ούτω θα μεταδίδωνται αποτελέσματα εις τα δελτία της 7.30 πρωϊνής, 9ης, 10.30, 12ης μεσημβρινής, 13ης μεταμεσημβρινής, 14.30 16ης, 20.15 νυκτερινής, 22.15 και 24ης.