Καρπάθιος εξελέγη βουλευτής της ΕΡΕ στον Πειραιά

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Εις τον εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ, δι’ εκλογικήν νίκην, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, ευχόμενος κυβέρνησιν τετραετίας.

ΒΑΣ. Γ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Αιτησιογράφος

Η Ε.Γ.Σ.Δ. ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΠΡΩΪΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν των συμβουλίων της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, συνεζητήθησαν διάφορα θέματα και ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις.

Μεταξύ άλλων, απεφασίσθη οριστικώς να αναλάβη η Ένωσις την ευθύνην δοκιμαστικής εξαγωγής πρωΐμων κηπευτικών και βερυκόκκων εις το εξωτερικόν και κυρίως εις την Δυτικήν Γερμανίαν. Η ένωσις θα προκαταβάλη εις τους παραγωγούς ανάλογον προς τας τρεχούσας τιμάς ποσόν, παν δε κέρδος το οποίον ήθελε προκύψει μετά την τελικήν εκκαθάρισιν θα αποδοθή εις τους παραγωγούς ενώ πάσα ζημία θα βαρύνη την Ένωσιν.

Επίσης απεφασίσθη εν σχέσει προς την προώθησιν των πρωΐμων κηπευτικών Ρόδου εις τας αγοράς Αθηνών-Πειραιώς, όπως, το ενδιαφέρον και η μεσολάβησις των Ενώσεων περιορισθή αποκλειστικώς και μόνον, μεταξύ των υπογραψάντων σχετικάς δηλώσεις παραγωγών.

Εξ άλλου, απεφασίσθη να μεσολαβήση η Ένωσις διά την συγκέντρωσιν βοών αμνών και εριφίων, ως και αμυγδάλων μέλιτος και σησαμίου ικανοποιούσα ούτω το δίκαιον αίτημα του Συνεταιρισμού της νήσου ταύτης.
Τέλος απεφασίσθη όπως ο πρόεδρος κα ο Διευθυντής της Ενώσεως κ.κ. Μπάρδος και Κυριακίδης μεταβούν εις Αθήνας άμα τω σχηματισμώ της νέας Κυβερνήσεως διά την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων επειγούσης φύσεως, μεταξύ των οποίων είναι:

1ον) Το προστατευτικόν σύστημα σταφυλών.
2ον) Η χορήγησις παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας αδείας εισαγωγής 200 μέχρι 300 βενζινοκινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων 3 1/2 μέχρι 5 ίππων.
3ον) Η χορήγησις παρά της ΑΤΕ αναλόγου πιστώσεως διά την εισαγωγήν βενζινοκινητήρων, και
4ον) Η συμφωνία μετά της “Ελαιουργικής” επί του ζητήματος της επισκευής του διϋλιστηρίου ελαίου του εργοστασίου ΡΟΔΙΑ.

ΘΑ ΕΚΔΡΑΜΟΥΝ ΟΙ ΝΙΣΥΡΙΟΙ
Υπό της εν Ρόδω Νισυριακής αδελφότητος ανεκοινώθη ότι τον προσεχή Αύγουστον θα λάβη χώραν μεγάλη εκδρομή των Νισυρίων της Αμερικής, Παλαιάς Ελλάδος και Ρόδου, εις Νίσυρον. Η εκδρομή θα λάβη χαρακτήρα προσκυνήματος.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του ο Οργανισμός Ελέγχου των δι’ αυτοκινήτων συγκοινωνιών, κοινοποιηθείσης ενταύθα, γνωστοποιεί ότι από 1ης Ιουνίου άπαντα τα λεωφορεία υποχρεούνται να είναι εφωδιασμένα με παραπετάσματα παραθύρων. Το μέτρον λαμβάνεται διά την προστασίαν των επιβατών εκ του ηλίου.

ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Εις την Β’ Περιφέρειαν Πειραιώς εξελέγη εκ της Α’ κατανομής ο κ. Π. Χρυσοχέρης της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, ο οποίος κατάγεται εκ Καρπάθου.

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως υπό της οικογενείας κ. Λ. Βαμβακερού εκ Λέρου εδωρήθη χρυσή πλάξ εις την Ιεράν Μονήν του Πανορμίτου Σύμης.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσαν χθες εις τον λιμένα τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” με 130 περιηγητάς και “Σεμίραμις” με 100 περιηγητάς. Οι αφιχθέντες τουρίσται επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.
Αμφότερα τα σκάφη απέπλευσαν την νύκτα.