Φεστιβάλ λουλουδιών στη Ρόδο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιχαήλ Πετρίδη

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Οργιάζει εις το ψεύδος ο «Φρουρός», παρά την αποστομωτικήν απάντησιν που έδωσεν ο Ελληνικός λαός πρός τους πάτρωνάς του.

Και, μεταξύ άλλων ανέφερεν ότι ο κ. Κωτιάδης απέκλεισε δήθεν από τον συνδυασμόν της ΕΡΕ πάντα άλλον Ρόδιον, διά να ωφεληθή από τους σταυρούς προτιμήσεως των Ροδίων ψηφοφόρων. Αλλά ανεξαρτήτως του ότι αι Ρόδιοι τον ετίμησαν περισσότερον παντός άλλου, ο κ. Κωτιάδης συνεκέντρωσε και ένα μεγάλον αριθμόν ψηφοφόρων από τας νήσους.

Οι αριθμοί ομιλούν ευγλώττως:
ΡΟΔΟΣ:    
Κωτιάδης σταυροί    6442
Ζαννής      »    5520
Ζίγδης       »    4376
ΛΟΙΠΑΙ ΝΗΣΟΙ:
Κωτιάδης σταυροί    2711
Ζαννής      »    956
Ζίγδης       »    1664

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗ

Φεστιβάλ λουλουδιών θα λάβη χώραν ο Α’ δεκαήμερον Ιουνίου εις Ρόδον

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΣΥΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

Φεστιβάλ λουλουδιών θα πραγματοποιηθή κατά το α’ δεκαήμερον του Ιουνίου εις Ρόδον, με ποικίλας εκδηλώσεις, πρός ψυχαγωγίαν των παρεπιδημούντων ξένων τουριστών, των επί τούτο αφιχθησομένων εκδρομέων εκ Παλαιάς Ελλάδος και του λαού της Ρόδου.

Η πληροφορία αυτή παρεσχέθη υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδη σήμερον, κατόπιν συνεδρίας της Διοικούσης Επιτροπής του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου, κατά την οποίαν ελήφθη σχετική απόφασις.

Ο έχων την πρωτοβουλίαν διά το Φεστιβάλ των λουλουδιών Δήμαρχος Ρόδου, προσέθεσεν ότι κατά την διάρκειαν αυτού, θα λάβουν χώραν παρελάσεις ανθοστολίστων αρμάτων, διαγωνισμοί ανθοκομίας, εκθέσεις ζωγραφικής λουλουδιών, χοροεσπερίς με εμφανίσεις καλλιτεχνών και άλλαι εκδηλώσεις.

Εις το Φεστιβάλ, δύνανται να δηλώσουν συμμετοχήν διάφοροι βιομηχανίαι, αι οποίαι επιθυμούν να παρουσιάσουν άρματα, κοινότητες της Ρόδου, οργανώσεις και σύλλογοι, ως και πας ενδιαφερόμενος. Επίσης θα κληθή να μετάσχη δι’ ενός άρματος, το πλήρωμα του πλωτού Αμερικανικού ραδιοσταθμού «Κούριερ».

Εν συνεχεία, ο κ. Δήμαρχος εκάλεσε πάντας τους ενδιαφερομένους και τους επιθυμούντας να συνεργασθούν διά την οργάνωσιν του Φεστιβάλ, όπως προσέλθουν την προσεχή Δευτέραν και ώραν 2αν μεταμεσημβρινήν εις το Δημαρχείον,  όπου θα πραγματοποιηθή ευρεία σύσκεψις προς κατάρτισιν του προγράμματος.

Καταλήγων ο κ. Πετρίδης ετόνισεν ότι το Φεστιβάλ Λουλουδιών θα καθιερωθή κατ’ έτος είς Ρόδον, εκάλεσε δέ πάντας τους κατοίκους της Ρόδου, όπως εις τα πλαίσια της τουριστικής αυτής προσπάθειας συμβάλουν και αυτοί και καλέσουν κατά τάς αρχάς Ιουνίου τους γνωστούς των εκ Παλαιάς Ελλάδος, να παρακολουθήσουν τάς εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Θα έλθη εις Ρόδον η διάσημος ηθοποιός Κάθριν Χέπμπορν
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών η διάσημος αμερικανός ηθοποιός Κάθριν Χέπμπορν ήτις ευρίσκεται εις την ελληνικήν πρωτεύουσαν από πενθημέρου θα αφιχθή εις Ρόδον το πρώτο δεκαήμερον του προσεχούς μηνός Ιουνίου πραγματοποιούσα κρουαζιέραν ανά τας νήσους του Αιγαίου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΔΙ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Δήμου Ρόδου, διεξάγονται συνεννοήσεις μετά του ΕΟΤ, υπολογίζεται δέ ότι θα διατεθούν υπ’ αυτού 300.000 δρχ. διά το 1958 και 1959, διά την αξιοποίησιν του Ροδινιού, Εφ’ όσον τελικώς το ποσόν τούτο διατεθή, το Ροδίνι θα λειτουργήσει με μίαν ξένην και μίαν Ελληνικήν ορχήστραν και με Ευρωπαϊκά νούμερα, πιθανώς δέ, θα καθιερωθή όπως οι σερβιτόροι και αι «σερβιτόρισσες» φέρουν τοπικάς ενδυμασίας.

ΩΡΙΣΘΗ Η ΤΙΜΗ ΠΑΓΟΥ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, καθορίζεται ανωτάτη τιμή λιανικής πωλήσεως του παραγομένου εν Σύμη πάγου, εις 7 1/2 δρχ. κατά στήλην των 21 κιλών.

Η απόφασις αυτή ισχύει από της αύριον 18ης τρέχοντος.