Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ρόδου

Εγκρίθηκαν από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκο Θεοδωρίδη, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί να ισχύσουν στην πόλη της Ρόδου.

Μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναμένεται ότι οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως προκύπτει και από την απόφαση του κ. Θεοδωρίδη είναι οι εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ Δήμου Ρόδου, με την εφαρμογή κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης και τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων, και συγκεκριμένα:
Α. Την πεζοδρόμηση τμήματος της Εθνάρχου Μακαρίου και ειδικότερα από τη συμβολή της με την οδό Πλωτάρχου Μπλέσσα έως την πλατεία Κύπρου και αλλαγή κατεύθυνσης της Πλωτάρχου Μπλέσσα.
Β. Την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Τάρπον Σπρινγκς από Παπάγου προς Πλατεία Κύπρου με την αυτή κατεύθυνση με σκοπό την αποσυμφόρηση των οδών Παπάγου και Αβέρωφ.

Γ. Την αμφίδρομη κίνηση της οδού Γ. Παπανικολάου σε όλο το μήκος της, καθώς και την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Καστελλορίζου από την οδό Κω προς της Πλατεία Χαρίτου με την αυτή κατεύθυνση και τη μονοδρόμηση της οδού Λέρου με κατεύθυνση από Πλατεία Γ. Χαρίτου προς την οδό Γ. Παπανικολάου. Η αμφιδρόμηση της οδού Γ. Παπανικολάου επιφέρει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού από τη συμβολή της με την Ακτή Καλύμνου έως την Ηρώων Πολυτεχνείου.

Δ. Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ακροπόλεως από τη συμβολή της με τη Βορείου Ηπείρου και την Ανώνυμη οδό (εκκλησάκι Αγίου Νικολάου) έως τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο επί της οδού Ακροπόλεως με την αυτή κατεύθυνση, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση και θεωρημένη μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με τίτλο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης της Ρόδου» η οποία ανατέθηκε και στη συνέχεια εκπονήθηκε από την εταιρεία «DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ», βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυτών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και αδειοδοτήσεις.

Για την κατοχύρωση της μονιμότητας της αναφερόμενης στην παραπάνω παράγραφο (Α) της παρούσας πεζοδρόμησης, θα πρέπει στην περίπτωση, να προωθηθεί από τον Δήμο Ρόδου η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το Ν.Δ 17/7/23 (ΦΕΚ 228/Α/16.8.23), τον Ν.1337/1983, τον Ν.1577/85, τον Ν.2508/1997 ως ισχύουν, των Ν.4067/2012 και Ν.4315/2014 ως ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη την Εγκ. ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88 και τις διατάξεις της λοιπής οικείας ισχύουσας νομοθεσίας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΡ.  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ».