Στις 28 Μαΐου η γ.σ. του ΚΕΚ Γεννηματάς

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΚΕΚ Γεννηματάς ορίστηκε μετά την έλλειψη απαρτίας στις 16 του μήνα μέρα, κατά την οποία επρόκειτο να διεξαχθεί αρχικά. 

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η γενική συνέλευση που ήταν εξ αναβολής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου με τα ίδια θέματα και κυριότερο αυτό που αφορά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 190.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη αναβολή της συνέλευσης, καθώς αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου.

Σε σχετική πρόσκληση προς τους μετόχους αναφέρονται τα εξής: «Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2018 και σύμφωνα µε τον Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν της αναβολής της από 17-4-2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 16-5-2018, οπότε και διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη απαρτίας για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Πόλη της Ρόδου και ειδικά στο Πάρκο Ροδίνι Α΄όροφος για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 189.998,78 ευρώ με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων

Θέμα 2ο: Τροποποίηση άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού

α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε  ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της».