Αναμνήσεις: Η Αναγέννηση Έμπωνας

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Η “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ” ΕΜΠΩΝΑΣ
Του κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΣΙΟΥ


Ιδρύθη την 1/6/1947, ιδρυτικά δε μέλη, είναι οι κ.κ. Μερκούριος Παπαμιχαήλ, Αλέξανδρος Μυριαλλής, Ιω. Τσουκαλάς, Ιωάν. Μ. Κωστάκης, Ηλίας Μυριαλλάκης, Μαν. Αντωνάκης, Νικόλαος Μυριαλλάκης, Γιάννης Π. Αντωνάκης, Γεώργιος Φεσσάκης, Ηλίας Φεσσάκης, Ιω. Μαστροβασίλης, Στέργος Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Μυριαλλής, Ευάγγελος Αντωνάκης, Στ. Τσουκκαλάς, Νικόλαος Μαστρογιαννάκης, Σταύρος Ποτσάκης, Ιωάννης Μανωλάκης, Νικόλαος Πολωνιατάκης, Ιορδάνης Χριστοφοράκης, Κυριάκος Δ. Αντωνάκης, Σταύρος Αντωνάκης, Στέργος Αλεξανδρής, Κυριάκος Τσουκκαλάκης, Ιωάννης Χριστοφοράκης, Μανώλης Σεβδαλάκης, Παναγιώτης Κωνσταντάκης, Γεώργιος Δ. Σταυρουλλάκης, Γεώργιος Μαρουλλάκης, Κωνσταντίνος Σεβδαλάκης, Φώτιος Χριστοφοράκης. 

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον: Μυριαλλάκης Κυριάκος Πρόεδρος, Τσουκκαλάς Σάββας Αντιπρόεδρος, Αντωνάκης Σταύρος Ταμίας, Τσουκκαλάς Ιωάννου Γεν. Γραμματεύς, Ποτσάκης Σταύρος και Ιωάννης Μαστροσαββάκης Μέλη.

Σκοπός του Σωματείου είναι η Μόρφωσις και ανύψωσις του εκπολιτιστικού επιπέδου των μελών και γενικώτερον των κατοίκων του χωρίου.

β) η διάπλασις του χαρακτήρος των νέων και η ηθική των διαπαιδαγώγησις,

γ) ανάπτυξις της φιλανθρωπιστικής ιδέας,

δ) επιβοήθησις υγειονομικής οργανώσεως εις το χωρίον, επί σκοπώ βελτιώσεως της λαϊκής υγιεινής καθαριότητος και διατροφής του λαού και

ε) διάδοσις της αθλητικής ιδέας προς ανάπτυξιν ευρώστων οργανισμών.

ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
Από της πρωΐας χθες ολόκληρος η παραλιακή λεωφόρος Μανδρακίου ως και τα δημόσια δημοτικά και ιδιωτικά κατασστήματα είχον σημαιοστολισθή, επί τη ονομαστική εορτή του Διαδόχου Κωνσταντίνου.

Επί τη εορτή, δεν εγένοντο διδασκαλίαι εις τα διάφορα σχολεία στοιχειώδους, Μέσης και Ανωτέρας εκπαιδεύσεως. Εξ άλλου, υπό διαφόρων οργανώσεων της Ρόδου απεστάλησαν δεκάδες τηλεγραφημάτων προς τον εορτάζοντα Διάδοχον.

Ο κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΘΕΣ
Χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου και τέως Υπουργός κ. Στέλιος Κωτιάδης, επεσκέφθη διαφόρους κοινότητας της Ρόδου, όπου ηυχαρίστησε τους κατοίκους διά την προς αυτόν προτίμησίν των κατά τας εκλογάς.
Επ’ ευκαιρία ο κ. Κωτιάδης εξήτασε και διάφορα αιτήματα των κατοίκων.


ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 21 ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, παρελήφθησαν 21 αργαλειοί Ταπητουργίας, αποσταλέντες παρά της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Εδέσσης. Οι παραληφθέντες αργαλειοί θα διατεθούν διά τον εξοπλισμόν των νέων ταπητουργείων των κοινοτήτων Ρόδου.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ “ΚΟΥΡΙΕΡ”
Αύριον την 11ην πρωϊνήν κατόπιν προσκλήσεως του κυβερνήτου του “Κούριερ” οι αντιπρόσωποι του Ροδιακού τύπου θα επισκεφθούν τον πλωτόν Ραδιοσταθμόν.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ
Ως εγνώσθη, εντός του Ιουνίου θα ανοίξη εις Ρόδον έκθεσις αναγλύφων έργων, του κ. Ζιδιανάκη, επεξειργασμένων βάσει πρωτοτύπου τεχνικής.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Σήμερον την 8ην εσπερινήν θα λάβη χώραν σύσκεψις εις το Δημαρχείον, με θέμα την οργάνωσιν της Ναυτικής εορτής των Λουλουδιών εις Ρόδον.