Οι Δωδεκανήσιοι του Βελγίου υπερήφανοι για τη νίκη της ΕΡΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ OI ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ

Διά τη νίκην της ΕΡΕ

Κύριε Διευθυντά,
Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς, όπως ευαρεστούμενοι, επί τη ευκαιρία των βουλευτικών εκλογών δημοσιεύσετε τα κάτωθι:

Χαίρομαι από μακρυά της πολυποθήτου Πατρίδος μας Ελλάδος, διότι ο Ροδιακός λαός, έδειξεν και πάλιν εκ νέου, τα εθνικά του αισθήματα και κατενόησε τας ανάγκας και τους κινδύνους, που διέτρεχε το έθνος και διά της ψήφου του, εκαυτηρίασε τα πολιτικά κόμματα τα οποία άνοιγαν την οδόν της καταστροφής.
Σήμερον όμως ο λαός υπερηφανεύεται διά το επιτελεσθέν καθήκον του.

Μια νήσος όπως η Ρόδος, που πάντα γνωρίζει τι θα πει ελευθερία, έστρεψε σύσσωμος εις τας κάλπας της 11ης Μαΐου, και διά της ψήφου της ανέδειξε πολιτικόν άνδρα που συμπαρίσταται και συνδέεται ψυχικώς με τον αγωνιζόμενον λαόν της Ελλάδος μας τον κ. Στέλιον Κωτιάδην.

Εύχομαι αυτόν και εις όλους τους συμμετέχοντας εις την Ελληνικήν Βουλήν κ.κ. Βουλευτάς της ΕΡΕ όπως διά των νέων έργων των, αποδείξουν διά μίαν ακόμη φοράν την αγάπην προς τον λαόν και την στοργήν των.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑΣ
Σαρλερουά - Βέλγιον


ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ 15 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο χθες εις Ρόδον 15 Γερμανοί δημοσιογράφοι προσκεκλημένοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι εν λόγω δημοσιογράφοι θα περιέλθουν διαφόρους τοποθεσίας της Ρόδου προκειμένου εν συνεχεία να αρθρογραφήσουν εις τας εφημερίδας των εις τα πλαίσια της προσπαθείας διά την προσέλκυσιν ξένων τουριστών εις Ρόδον.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας απεστάλη ανώτερος υπάλληλος εις Δωδεκάνησον προς τον σκοπόν όπως εφαρμόση το πρόγραμμα αποκαταστάσεως προσφυγικών οικογενειών της Μικράς Ασίας διαμενουσών σήμερον εις τας νήσους. Το έργον θα αρχίση δι’ απογραφής η οποία θα διενεργηθεί εις την Κω, όπου ως γνωστόν υπάρχει σημαντικός αριθμός προσφύγων.

ΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΠΟΣΟΝ ΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η Διοίκησις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερεν εις το Υπουργείον Προνοίας ότι κατά το επικείμενον θέρος θα ενισχύση την προσπάθειαν λειτουργίας κατασκηνώσεων διά τέκνα εργαζομένων. Συγκεκριμένως η Διοίκησις του ΙΚΑ εγνώρισεν ότι θα διαθέση το απαιτούμενον ποσόν διά την εις θερινάς κατασκηνώσεις παραμονήν 10.000 νέων εργαζομένων και τέκνων ησφαλισμένων ολοκλήρου της Ελλάδος.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗΣΑΝ ΑΙ Λ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Χθες την εσπέραν συνήλθε εις συνεδρίασιν η επιτροπή Λαϊκής Στέγης και εξήτασε το θέμα της διαθέσεως των νέων Λαϊκών κατοικιών. Επίσης η εν λόγω επιτροπή επεθεώρησε χθες την μεσημβρίαν τας αποπερατωθείσας νέας λαϊκάς κατοικίας.