Δήμος Κω: Διαγωνισμός  για παραγωγή βίντεο  εικονικής πραγματικότητας

Ο Δήμος Κω προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας παραγωγής VR VIDEO 360 εικονικής πραγματικότητας για τις ανάγκες του Γραφείου Τουριστικής Προβολής έναντι προϋπολογισμού 7.868,25 ευρώ με ΦΠΑ. 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Μαΐου με καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών την 12:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Κω.

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας παραγωγής βίντεο εικονικής πραγματικότητας και το σύνολο των ειδών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κω, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.