Εξαγωγή 570 τόνων κρασιού σε Γαλλία και Γερμανία από τη Ρόδο

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Προς τους μνηστευθέντας Εμμανουήλ Τελώνη εγκατεστημένον είς Ροδεσίαν και Μαριέτταν Διακογεωργίου, ευχόμεθα αρραγή το αρραβώνα και ταχείαν την στέψη.
Οικογένεια ΙΩΑΝ. ΣΙΦΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Το «Κούριερ« ανακοινώνοι ότι προκειμένου να καταρτισθή κατάστασις των διαθεσίμων οικίων εν Ρόδω, παρακαλεί τους ενδιαφερομένους όπως πληροφορήσουν σχετικώς τα γραφεία της πόλεως Γαλλίας 17, τηλέφ. 612, και’ εκάστην από 8 π.μ. μέχρι 5 μ.μ.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Αφικνείται σήμερον είς Ρόδον ο επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδημητρόπουλος. Ο αφικνούμενος επιθεωρητής θα προβή κατά την είς Ρόδον παραμονήν του είς επιθεωρήσεις διαφόρων σχολείων.

ΤΟ «ΚΑΜΠΙΤΟΛΙΟ»
Κατέπλευσε χθες είς τον λιμένα το ιταλικό ατμόπλοιον «Καμπιτόλιο» με 100 ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως. Το «Καμπιτόλιο» απέπλευσε το απόγευμα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών της Βυζαντινής Σχολής Ρόδου έχουν ως ακολούθως:

Εκ της Α’ τάξεως προβιβάζονται είς την Β! οι Παπαγεωργίου Γ., Αϊβάζης Κ., Μπουφίδης Ι., Καραναστάσης Α., Διακονικολάου Φ., Τσίγκος Ν. και Παπαηλίας Γ.

Εκ της Β! τάξεως προβιβάζονται εις την Γ! οι Ελένας Β., Βογιατζής Φ. Ελιαδάκης Η., Κουτούνης Α., Σαμιωτάκης Ι., Χαλκιάς Β. και Κουλούμπρης Σ.

Εκ της Γ! τάξεως προβιβάζονται είς την Δ! οι Τρίτσαρης Ι., Ματσαμάς Ε. και Μπαφίτης Α.

Απεφοίτησαν με βαθμόν λίαν καλώς οι Δερματάς Γ., Σαμιωτάκης Κ. και Διάκουλας Β.

ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ 570 ΤΟΝΝΟΙ ΟΙΝΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Η κίνησης οίνων είς τον λιμένα Ρόδου κατά την τρέχουσαν εβδομάδος υπήρξεν άνευ προηγουμένου.

Εφορτώθησαν με προορισμόν την Γαλλίαν επί του Μ/Τ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 500 τόννοι οίνων.

Εξ άλλου η ΚΑΪΡ εφόρτωσεων επί του α/π ΒΙΝΟΥΜ 70 τόννου οίνου διά πελατάς αυτής Δ. Γερμανίας και του π/κ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ» 55 τόννους περίπου διά πελάτας της Εταιρείας Β. Ελλάδος.

Επίσης μετεφέρθησαν εκ Κω αγορασθέντες παρά της Εταιρίας ΚΑΪΡ 70 τόννοι γλευκών διά του π/κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προς οινοποίησιν και επεξεργασίαν είς το Οινοποιείον αυτής Ρόδου.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Σήμερον την 5.15 απογευματινήν θα τελεσθούν τα εγκαίνια του διαρρυθμισθέντος αγωνιστικού χώρου του εθνικού Σταδίου Ρόδου. Επ’ ευκαιρία, υπό της εφορείας του Σταδίου προεκηρύχθη τουρνουά ποδοσφαίρου, θα συναντηθούν δε είς τα πλαίσια αυτού, αί ομάδες Διαγόρα και Δωριέως.