Στη Ρόδο 21 Αμερικανικά πολεμικά σκάφη

ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ 

21 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΡΑΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ “ΝΤΕΜΟΪΝΣ”
Ως ανεκοινώθη εκ της Νομαρχίας, την 10ην Ιουνίου θα καταπλεύσουν εις Ρόδον και θα παραμείνουν επί 6ήμερον, 9 αμερικανικά πολεμικά με επικεφαλής το “Γουάσπ” του οποίου επιβαίνει ο υποναύαρχος, Χάννεγκαν. Την 16ην Ιουνίου θα καταπλεύσουν το καταδρομικό “Ντεμόϊνς” του οποίου επιβαίνει ο ναύαρχος Μπράουν, και 4 άλλα πολεμικά τα οποία θα αποπλεύσουν την 18ην. 
Την 18ην θα καταπλεύση εν σκάφος και θα αποπλεύση την επομένην την 21ην θα καταπλεύσουν 2 και θα αποπλεύσουν την 24ην και την 23ην θα καταπλεύσουν 4 και θα αποπλεύσουν την επομένην. 


ΑΥΡΙΟN ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
Αύριον Τετάρτην και ώραν 7ην εσπερινήν, πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου θα συγκροτηθή σύσκεψις η οποία θα συζητήση επί του τρόπου αναπτύξεως του τουρισμού της Ρόδου. Η σύσκεψις θα πραγματοποιηθή εις αίθουσαν του Eμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, θα μετάσχουν δέ αυτής διάφοροι τουριστικοί παράγοντες της Ρόδου.

ΔΙΑ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΔΙΑΒΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΟΠΩΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΑΛΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης συνειργάσθη χθες μετά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και εζήτησεν όπως αναθεωρηθή η κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Διοικ. Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ ληφθείσα απόφασις περί αναστολής των προγραμματισθέντων διά το 1958 έργων αυτού. 
Ο κ. Κωτιάδης εζήτησεν όπως ανεξαρτήτως της υποβολής και εκβάσεως της προσφυγής του Δημάρχου Ροδίων κ. Πετρίδη ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας επί του προγράμματος έργων του Οργανισμού διά το 1958, συνεχισθή και μη ανασταλή η υπ’ αυτού εκτέλεσις έργων. 
Προς τούτο ο κ. Κωτιάδης επεκοινώνησε τηλεφωνικώς και απέστειλε και σχετικόν τηλεγράφημα εις τον Υφυπουργόν Οικονομικών κ. Αλιμπράντην, ασκούντα κατά νόμον την εποπτείαν και έλεγχον επί του ΟΔΑΠΔΔ, ίνα μή εγκρίνη την προσφάτως παρά του Διοικ. Συμβουλίου αυτού ληφθείσαν απόφασιν περί αναστολής εκτελέσεως των έργων. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δι’ αποφάσεως του πρωτοδικείου Ρόδου, ανεγνωρίσθη ο Αθλητικός και κοινωνικός Σύλλογος της κοινότητος Μαριτσών υπό την επωνυμίαν “Ηρακλής”.


ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΚΟΤΤΕΡΟΥ
Κατέπλευσε το υπό Ελληνικήν σημαίαν κόττερον “Παριάννα” προερχόμενον εξ Αστυπαλαίας, με 7 επιβάτας.


ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ Λ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου διετάχθησαν αι αρμόδιαι υπηρεσίαι όπως ενεργήσουν έλεγχον εν σχέσει προς τας υποβληθείσας ενστάσεις επί της διανομής των 40 νέων Λαϊκών κατοικιών.  Ως γνωστόν η διανομή των εν λόγω κατοικιών εγένετο εις δικαιούχους την παρελθούσαν εβδομάδα υπό Επιτροπής απαρτιζομένης εκ του Μητροπολίτου Ρόδου, του Προέδρου Εφετών, του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής του Δημάρχου Ρόδου και του διευθυντού του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.


ΔΙ’ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ
Αφίκετο εις Ρόδον συνεργείον του Στρατού υπό τον λοχαγόν κ. Αναστάσιον Χρυσοχόου προκειμένου να αρχίση την καταστροφήν των εγκατεσπαρμένων ανά την ύπαιθρον πυρομαχικών. Το συνεργείο ήρχισε τας εργασίας του από της χθες.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ανεχώρησε προχθές το απόγευμα εις Αθήνας ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, προς προώθηση διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων της Επαρχίας.