Ορίστηκε ημερομηνία για τον νέο διαγωνισμό φωτιστικών LED

Λίγες μέρες μετά την έγκριση της οικονομικής επιτροπής, η περιφερειακή αρχή προχωρά στην προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, στο οδικό δίκτυο της Ρόδου.

Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο την Παρασκευή 15 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισH των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Ιουλίου.

Ο προϋπολογισμός  της προμήθειας  για τα φωτιστικά ανέρχεται περίπου στα  4,5 εκατομμύρια ευρώ  και θα καλυφθεί από  πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής  σύμφωνα με το άρθρο 87  του ν.4412/2016,   για το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου  με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

- Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη
 www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/ 06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  26/06/2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 21:00

- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 03/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός  της προμήθειας  είναι  4.535,638,52 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από  πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές με κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, εγγεγραμμένοι σε βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος της εγκατάστασής τους.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο  2% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδ/σου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου  στη Διεύθυνση:
Οδός:    Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος, Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ.: 85131
Τηλ.: 2241360543-544-602.
Fax: 2241360635
E-mail    : a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr,
m.lyristis@rho.pnai.gov.gr
Γραφείο 15, Τμήμα Προμηθειών

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης ή εναλλακτικά θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα: www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».