Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Τρίτη 27 Μαΐου 1958
Αριθ. Φύλλου 2134

 

 

ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ ΝΑ ΦΟΝΕΥΣΗ 18ΕΤΗ;
Προχθές την 5ην απογευματινήν επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου εις Οθωμανός ηλικίας 50 ετών ένεκα προστριβών απεπειράθη να κτυπήση διά πελέκεως 18ετή νέον.
Ο Σταύρος Διακογεωργάκης ετών 43 καφεπώλης προστρέξας κατώρθωσεν να αποσπάση τον πέλεκυν το οποίον παρέδωσε εις το Γ’ Αστυνομικόν Τμήμα. 


180 ΤΟΝΝΟΙ ΠΡΩΪΜΩΝ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΗΜΕΡΟΥ
Εντός διημέρου εξήχθησαν εκ Ρόδου εις Πειραιά 180 τόννοι πρωΐμων κηπευτικών, τα οποία θα προωθηθούν εις διαφόρους αγοράς της λοιπής Ελλάδος. Η εξαγωγή κηπευτικών, με αυξανόμενον ρυθμόν θα συνεχισθή.


ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ “ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ”
Κατέπλευσε χθές την πρωΐαν εις τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με 146 περιηγητάς οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της Ρόδου. Εις Ρόδον παρέμεινον 91 τουρίστας, το ατμόπλοιον δέ απέπλευσε το εσπέρας. 

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Ν.
Χθές οι σύνεδροι του συνελθόντος, εις Ρόδον Πανελληνίου Συνεδρίου της ΧΕΝ, ησχολήθησαν με την εξέτασιν του θέματος “τι προσφέρει η ΧΕΝ εις τα μέλη της και τι ζητούν τα μέλη από την ΧΕΝ”. 
Επί του εν λόγω θέματος διεξήχθη το απόγευμα συζήτησις. Την 7.30 εσπερινήν οι σύνεδροι προσήλθον εις το Δημοτικόν Θέατρον, όπου η κα Στασινοπούλου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΧΕΝ έδωσε διάλεξιν με θέμα “Ο πλησίον σου σε καλεί”.
Μετά την διάλεξιν προεβλήθη κινηματογραφική ταινία με σχετικόν θέμα.


ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ “ΝΙΡΕΩΣ”
Ωε εγνώσθη εντός της εβδομάδος αφικνείται εις Ρόδον Ανώτερος Αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού εν αποστρατεία, ο οποίος εκλήθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών “Νιρεύς” διά να αναλάβη την διεύθυνσιν των Σχολών.


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΫ
Ήρχισαν αφικνούμενοι εις Ρόδον παράγοντες της ΕΛΠΑ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τας απαραιτήτους προκαταρκτικάς εργασίας διά την διεξαγωγήν του Αυτοκινητικού Ράλλεϋ Ρόδου. Ήδη αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Κανάρογλου την Παρασκευήν δέ αφικνείται ο κ. Στάϊκος και 4 άλλα μέλη της ΕΛΠΑ. 
Ως γνωστόν το Ράλλεϋ Ρόδου θα πραγματοποιηθή εις τρεις φάσεις την 26ην, 28ην και 30ην Ιουνίου.


Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
Υπό του Υπουργείου Γεωργίας καθωρίσθη η αγοραία τιμή της ρητίνης εις 2,86 δραχμάς κατ’ οκάν, ο δημόσιος δασικός φόρος εις 40 λεπτά κατ’ οκάν και το μίσθωμα επί δημοσίων δασών, διά της άνευ δημοπρασίας διαθέσεως 1,20 δραχμήν κατ’ οκάν ρητίνης.