Σχεδόν... απένταροι τέσσερις νεαροί ποδηλάτες της Ρόδου στον «Γύρο της Ελλάδος»

ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΝΤΑΡΟΙ

Με ποδήλατα και ελπίδας έφυγαν 4 νέοι Ρόδιοι διά τον «Γύρον της Ελλάδος»

ΔΕΝ ΠΗΡΑΝΕ ΟΥΤΕ ΡΟΥΧΑ ΟΥΤΕ ΤΡΟΦΗ

Τέσσαρες νεαροί Ρόδιοι, ανεχώρησαν εκ της πόλεώς μας με σκοπόν να πραγματοποιήσουν και αυτοί έναν άθλον, όπως αρκετοί ξένοι νέοι-έναν άθλον πρωτότυπον διά την Ρόδον.

Σκοπός των, να επιτύχουν ώστε με 300 μόνον δραχμάς και με εν ποδήλατον έκαστος να περιοδεύσουν την Ελλάδα και να φθάσουν μέχρι Θεσσαλονίκης, οπόθεν θα επιστρέψουν πάλιν διά των ποδηλάτων και δωρεάν εις Ρόδον.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Οι νέοι αυτοί που ξεκίνησαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής με φοιτητικήν έκπτωσιν επί εισιτηρίου “καταστρώματος”, είναι οι: Βασίλειος Μαυράκης, Μπέμπης Πεζουβάνης, Λάλος Καλημέρης και Δημήτριος Κατσαράς. Μαζί των έχουν και οι τέσσαρες ποδήλατα και... πολλάς ελπίδας. Υπολογίζουν ότι εκ Πειραιώς, θα δυνηθούν να προχωρήσουν δια των ποδηλάτων μέχρι της Θεσσαλονίκης, την οποίαν θα ίδουν και θα εγκαταλείψουν πάλιν, επιστρέφοντες διά των ποδηλάτων εις Πειραιά.

ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΧΑ
Αξιοσημείωτον είναι ότι οι 4 νέοι ανεχώρησαν εκ Ρόδου χωρίς κλινοσκεπάσματα και χωρίς τρόφιμα.
«Υπολογίζομεν, είπε ο Μαυράκης εις την φιλοξενίαν των κατοίκων των διαφόρων πόλεων και χωρίων. Κάτι θα αμς δώσουν να φάμε, κάπου θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε».

Βεβαίως, ούτω λόγος γίνεται δια ξενοδοχεία και εστιατόρια, διότι αι 300 δραχμαί που κρατεί έκαστος, φθάνουν μόνον δια τα ναύλα, δια τας ζημίας των ποδηλάτων, και δια πιθανήν ανάγκην αποστολής τηλεγραφήματος εις τους οικείους των, με το σύνθημα «Σ.Ο.Σ. Πεινούμε νυστάζουμε. Στείλε χρήματα..

ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ
Εν τούτοις κατά την αναχώρησίν των οι 4 νέοι ήσαν πλήρεις ενθουσιασμού και βέβαιοι ότι θα επιτύχουν έναν άθλον, αρκετά δύσκολον. Ας ευχηθή κανείς να επιτύχουν και να επανέλθουν πάλιν πλήρεις εντυπώσεων και πλήρεις ικανοποιήσεως διά το κατόρθωμά των το οποίον εάν επιτύχουν θα είναι αξιόλογον.
Γ. ΜΑΡΤ.


Η ΕΓΣΔ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΞΑΓΑΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΙΣ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Τα Συμβούλια της ενώσεως Γεωργικών συνεταιρισμών κατά την τελευταίαν αυτών συνεδρίαν, συνεζήτησαν και έλαβον αποφάσεις επί διαφόρων ζητημάτων μεταξύ άλλων απεφάσισαν να παραγγελθούν εις εργοστάσια των Αθηνών ή του Πειραιώς 1.200 ξυλοκιβώτια διά την συσκευασίαν και εξαγωγήν εις δυτικήν Γερμανίαν νωπής τομάτας ευθύνη και λογαριασμώ της ενώσεως κατά παρέκλισιν των διατεταγμένων, εφ’ όσον οι διαθέτοντες τομάταν εξαγώγιμον διά το εξωτερικόν παραγωγοί ηρνήθησαν να αποδεχθούν την προηγουμένην απόφασιν των Συμβουλίων της Ενώσεως, δηλαδή να καταβληθή εις αυτούς υπό της ενώσεως το 70% της τρεχούσης τιμής και αν μεν προκύψη κέρδος να αποδοθή ολόκληρον εις τους τοματοπαραγωγούς, εάν δε αντιθέτως προκύψη ζημία, να την υποστή ολόκληρον η ένωσις.