Η Ρόδος συνδέεται με την Αλεξάνδρεια με το «Μήδεια»

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΔΩΣΕΝ ΟΔΗΓΙΑΣ  ΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Η συντήρησις των εκτελεσθέντων έργων υπό του οργανισμού δημοσίας περιουσίας Δωδεκανήσου ανά τάς νήσους, απετέλεσε θέμα ιδιαιτέρας συσκέψεως του Νομάρχου μετά του διευθυντού και του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας του οργανισμού η οποία επραγματοποιήθη σήμερον την πρωΐαν. Ο κ. Νομάρχης κατά την διάρκειαν της συσκέψεως, έδωσε σχετικάς οδηγίας.

ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΑΙ ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑΧΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας διετάχθησαν αί σχολικαί εφορείαι του Νομού, όπως υποβάλλουν αμέσως τα απαραίτητα δικαιολογητικά διά την είσπραξιν των υπό του Νομαρχιακού Ταμείου διατεθεισών πιστώσεων πρός επισκευήν η αποπεράτωσιν διδακτηρίων. Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω σχολικών εφορειών όπως ενεργήσουν ταχέως διότι αί εργασίαι πρέπει να αρχίσουν εντός του ταχυτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος.

Η ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ  ΔΙΑ ΤΟΥ «ΜΗΔΕΙΑ»
Από της 17ης Ιουνίου η Ρόδος θα συνδεθή κατ’ ευθείαν με την Αλεξάνδρειαν. Την γραμμήν Πειραιώς-Ρόδος-Αλεξανδρείας, θα εκτελή το νέον σκάφος της ακτοπλοΐας μας «Μήδεια». Εκάστην Κυριακήν το «Μήδεια» θα προσεγγίζει είς Ρόδον και θα αναχωρή είς Αλεξάνδρειαν και εκάστην Τετάρτην θα επανέρχεται και θα αποπλέη Πειραιά.

Η ΑΥΣΤΡΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΣΚΟΡΔΑ
Το Υπουργείον Εμπορίου ανεκοίνωσε πρός άπαντα τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ότι η εισαγωγή σκόρδων είς Αυστρίαν καθ’ άπαν το έτος είναι ελευθέρα, η δε μέση τιμή πωλήσεως ανέρχεται εις 200 δολλάρια κατά τόννον επί βαγονίου τραίνου Μακεδονίας. Επίσης το Υπουργείον εγνωστοποίησεν ότι Αυστριακοί εισαγωγικοί οίκοι ενδιαφέρονται διά νωπά λαχανικά.
Πληροφορίαι παρέχονται παρά του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

2.500 ΤΟΝΝΟΙ ΠΡΩΪΜΩΝ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη, μέχρι στιγμής εξήχθησαν εκ Ρόδου 2.500 τόννοι πρωΐμων κηπευτικών διαφόρων ειδών εφετεινής παραγωγής. Εξ αυτών οι 2.000 τόννοι περίπου είναι τομάτα.

ΥΔΡΑΥΛΑΚΕΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Ως ανεκοινώθη από της προσεχούς Τρίτης θα αρχίσουν αί εργασίαι διά την κατασκευήν υδραυλάκων είς την κοινότητα Αρχαγγέλου. Ήδη εγενέτο η εγκατάστασις υπό μηχανικών της Νομαρχίας του εργολάβου κ. Κωνσταντινίδη.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΩ ΕΒΟΗΘΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Προχθές συνελήφθη παρά του τμήματος ασφαλείας Ρόδου, ο ΤΣΕΥΓΑΣ Κω/νος ετών 21 διότι κατελήφθη περί ώραν 10 μ.μ. επί της οδού Αυστραλίας εντός αυτοκινήτου Δ.Χ. να οδηγή Αμερικανούς ναύτας είς διάφορα κέντρα διασκέδασε ως (ΚΑΜΜΑΡΕΣ) εξασκών ούτω το επάγγελμα του διερμηνέως και ξεναγού άνευ σχετικής αδείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Σήμερον συνέρχονται είς συνεδρίασιν τα Διοικ. Συμβούλια της δυνάμεως του Εργατικού Κέντρου, προς συζήτησιν διαφόρων εργατικών ζητημάτων. Είς την συνεδρίασιν εκλήθησαν να παραστούν και αί βουλευταί.