Πενιχρές επιδόσεις στους Πανδωδεκανησιακούς σχολικούς αγώνες στίβου

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ποιά αγωνίσματα θα διεξαχθούν

ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Σήμερον την 4.30 μ.μ. εις το Εθνικόν Στάδιον παρουσία των Αρχών, θα λάβουν χώραν αι ετήσιαι Γυμναστικαί επιδείξεις των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέλασιν των μαθητών και αθλητών παράταξιν, έπαρσιν Σημαίας, προσφώνησιν των επισήμων υπό του Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσου, κήρυξιν των αγώνων υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και όρκον αθλητού.

Ακολούθως θα λάβουν χώραν αι Γυμναστικαί επιδείξεις των Αρρένων τας οποίας θα διευθύνει ο κ. Χρ. Παλαιολόγου, εν συνεχεία δε αι επιδείξεις των θηλέων υπό την διεύθυνσιν της Γυμναστρίας δίδας Παπαθωμά.

Μετά το πέρας των επιδείξεων θα λάβουν χώραν αι αγώνες, το πρόχγραμμα των οποίων περιλαμβάνει δρόμους 100 μ., 1000 μ., 4Χ100 μ., άλμα εις ύψος ανδρών, 80 μ. θηλέων και 4Χ80 μ. θηλέων.

Εν συνεχεία υπό των μαθητριών της Εμπορικής Καζουλλείου και Οικοκυρικής θα εκτελεσθούν διάφοροι χοροί Ροδίτικοι και της Κύπρου το πρόγραμμα δε θα λήξει με την απονομήν των επάθλων εις τους νικητάς, υποστολήν της Σημαίας και ανάκρουσιν του Εθνικού Ύμνου.

ΟΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Με πενιχράς επιδόσεις ήρχισαν την 10.30 π.μ. προχθές οι 13οι Πανδωδεκανησιακοί Σχολικοί Αγώνες στίβου.

Ο πνέων άνεμος όστις ήτο θερμός και ο καύσων ημπόδισαν την επίτευξιν μεγάλων επιδόσεων υπό τινών φορμαρισμένων αθλητών εις διάφορα αγωνίσματα.

Επίσης ημπόδισεν και ο στίβος ο οποίος ήτο μαλακός και κατεβρέχθη 15’ προ της ενάρξεως του τελικού των 400 μ.

Ο συναγωνισμός των Κυραμαριού, Ζούντα και Μπιλιά δεν απέδωσε τίποτε διότι και οι τρεις κατά την διάρκειαν της κούρσας “κολλούσαν” εις το έδαφος.

Απόδειξις το 59”4 του Κυραμαριού, 60”4 Ζούντα και 61” του Μπιλιά, χρόνοι που οιοσδήποτε αθλητές κατωτέρας κλάσεως εις άλλον στίβον θα επετύγχανε.

Υπό των θεατών εθαυμάσθη ο Κυραμαριός όστις μετά μία μελετημένη κούρσα μέχρι τα 300 μ. και εν συνεχεία με ταχύτητα “σπίντερ” αφήρεσε την νίκη από τον Ζούντα επιβληθείς τούτου κατά 3 ολόκληρα μέτρα.
Ο Ζούντας δεν εδικαίωσε την φήμην του.

Εις τον δρόμον των 80 μ. ισοφαρίσθη το Δωδεκανησιακό ρεκόρ υπό της Καθοπούλη (Ε.Σ.) με 11”. Προηγουμένως 11” είχαν επιτύχει αι Μελιδώνη (ΚΓ) το 1951 και Ζούντα (ΚΓ) 1957. Η Ζούντα προχθές εσημείωσε εις την Β’ σειρά του προκριματικού 11”4.

Ο σημερινός συναγωνισμός Καθοπούλη-Ζούντα πιθανόν να οδηγήσει εις ένα νέο ρεκόρ.

Εξ άλλου κατερρίφθη και ένα ...Πανελλήνιον ρεκόρ εις τον προκριματικόν των 100 μ. υπό του Κυραμαριού (Β.Γ). 

Ούτος με στροφήν επέτυχε 11”1!!! Και πάλιν τα χρονόμετρα  επέτυχον ένα νέο ρεκόρ!!!
Δέον να σημειωθεί ότι ο Χατζησάββας έχει ρεκόρ 11” επί ευθείας και 11”6 μετά στροφής.
Εις τον Ακοντισμόν επρώτευσεν ο Κώττης του Νικηφορείου με 42.03 μ. ήτοι η καλυτέρα επίδοσις που επετεύχθη κατά την α’ ημέρα των αγώνων.

Επίσης άριστον ρεκόρ τα 20.77 μ. του Ζαΐρη (Νικηφορείου).

Ούτος με ολίγην προπόνησιν δύναται να εξελιχθεί εις πρωταθλητήν διότι, δέον να σημειωθεί ότι είναι ηλικίας 16 ετών.

Έκπληξιν προεκάλεσε η ήττα του Αγγέλου εις το μήκος υπό του Φασουλά (Κω) 5.95 μ. Ενώ εις τας προπονήσεις του επετύγχανεν άνω των 6.30 μ. προχθές εσημείωσε μόνον 5,94 μ.

Ο Αγγέλου επρώτευσε εις το τριπλούν με το ικανοποιητικόν άλμα των 12,49 μ.  Αν και με ευνοϊκόν άνεμον εις την ελευθέραν Δισκοβολίαν οι αθληταί δεν έπιασαν ικανοποιητικά ρεκόρ.

Πρώτος ανεδείχθη ο Πιλάτος του Νικηφορείου με 33.78 μ.

Εις την Σφαιροβολία ενώ ανεμένετο νέον ρεκόρ υπό του Σαμπάνη (Ε.Σ.) ούτος περιορίσθη μόνον εις την α! θέσιν με 11,87 μ.
Το Καζούλλειον Γυμνάσιον εκυριάρχησε προχθές.

Αι αθλητριαί του Αβραμίδου επρώτευσε εις το ύψος. Βαλσαμίδου εις το μήκος και εις την Σφαιροβολία η Μπουφίδου. 

Σημειώνομεν εν αξιοσημείωτον γεγονός εις το άλμα εις ύψος θηλέων.  Ενώ οι δείκτες εδείκνυον ότι ο πήχυς ευρίσκετο εις το 1.41 μ. ο πήχυς εμετρήθη και ευρίσκετο εις το 1,34,5 μ.!!!

Διά μίαν ακόμη φοράν υπό των κριτών παρεμποδίσθη η επίτευξις ρεκόρ.

Διότι βάσει των κανονισμών ότι το ύψος ήτο εις το 1.30 εν συνεχεία αι αθλήτριαι έπρεπε να πηδήσουν το 1.36 μ. εφόσον η Δωδεκανησιακή επίδοσις ήτο 1.35 και ουχί να αναγκάζουν αυτάς εις “Μαραθώνιον” ήτοι να πηδούν 1.31, 1.33, και 1.34 μ.

Εις το μήκος η Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου Βαλσαμίδου επρώτευσε με 4.34 μ. ενώ εις την Σφαιροβολίαν η νεαρά Μπουφίδου υπερφαλάγγισε τας περυσινάς νικητρίας και επρώτευσε με 8,67μ.

Εις την ελαστική Σφαιροβολία νικήτρια ανεδείχθη η Κόντη (Κω) με 39.21 μ.  Κατά την πρώτην ημέραν εις την ανεπίσημον βαθμολογίαν προηγείται το Βενετόκλειον με 39 βαθμ. 2) Νικηφόρειον 38 β., 3) Ιπποκράτειον 34 β., 4) Εμπορική Ρόδου 25 β., 5) Νυκτερινόν Ρόδου 5 β.,  και β) Εμπορική Καλύμνου 5 β.

Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ