Χορήγηση δανείων σε προοδευτικούς αγροτοπαίδες της Ρόδου

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
Ως ανεκοινώθη, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα επιστρέψει εξ Αθηνών εις Ρόδον διά του ατμοπλοίου της γραμμής, την προσεχή Κυριακήν. Ο κ. Νομάρχης κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ασχολείται με την επίλυσιν διαφόρων ζητημάτων της περιφερείας.  

ΠΛΗΘΟΣ ΙΧΘΥΩΝ ΕΙΣ ΧΑΜΗΛΑΣ ΤΙΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις). Πλήθος ιχθύων ποιότητος αλιεύεται καθημερινώς εις τα ύδατα της Καρπάθου, κυρίως δε αλιεύονται ροφοί, φαγκριά, λιθρίνια κ.λπ. Καθημερινώς καταφθάνουν αυτοκίνητα εξ Αρκάσης φορτωμένα. Επακόλουθον της μεγάλης προσφοράς ήτο η πτώσις της τιμής από 35 δραχμάς το κιλόν εις 18 δρχ. 

1.950.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΚΡΙΘΟΒΡΩΜΗΣ
Υπό της Ενώσεως Συνεταιρισμών υπεβλήθη αίτησις προς την Αγροτικήν Τράπεζαν, διά χρηματοδότησιν της Ενώσεως διά ποσού 1.100.000 δραχμών, διά την συγκέντρωσιν κριθοβρώμης διά λογαριασμόν των παραγωγών Ρόδου. Διά τους παραγωγούς Κω, υπεβλήθη προς το εν Κω υποκατάστημα της Αγροτικής, αίτησις χρηματοδοτήσεως διά ποσού 850.000 δραχμών.

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΑΣ
Υπό της Αγροτικής Τραπέζης απεφασίσθη η διάθεσις 1.500.000 δραχμών, διά την χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων εις τους αγροτόπαιδας και τας αγροτονεάνιδας.

Τα δάνεια αυτά θα χορηγηθούν καθ’ υπόδειξιν των γεωπόνων γεωργικών εφαρμογών και τας υπαλλήλους αγροτικής οικιακής οικονομίας, εις τους πλέον προοδευτικούς νέους.
Τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν διά την πραγματοποίησιν των σκοπών των Ομίλων.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ  ΔΕΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
Δι’ εγκυκλίου κοινοποιηθείσης προς τας δασικάς υπηρεσίας, καλούνται αύται όπως μη εγκρίνουν χορηγήσεις κανονικών αδειών εις τους δασικούς υπαλλήλους κατά την περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι της 1ης Οκτωβρίου. Το μέτρον ελήφθη προς αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν του εκ των πυρκαϊών κινδύνου των δασών. Επίσης διετάχθησαν αι δασικαί υπηρεσίαι να μην εγκρίνουν αναρρωτικάς αδείας, εις περιπτώσεις κατά τας οποίας αι προβαλλόμεναι ασθένειαι είναι ασήμαντοι.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ  ΙΑΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Το Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιατρικού Συλλόγου της επαρχίας Καλύμνου, κατηρτίσθη ως εξής: Πρόεδρος Μιχ. Κουντούρης, αντιπρόεδρος Ιωάννης Λελέκης, Γ. Γραμματεύς: Ιωάννης Πατέλλης, ταμίας: Ιωάν. Ορφανός, σύμβουλος: Κωνστ. Μελάς.

ΡΟΔΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ   ΔΙΕΚΡΙΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών κατά την διάρκειαν των εαρινών αγώνων στίβου ο Ρόδιος αθλητής Χατζησταμάτης κατέλαβε την τρίτην θέσιν με χρόνον 15’48”6 εις τα 5.000 μ.