Την Κυριακή  οι εκλογές του Φοίνικα

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η Γενική Συνέλευση που προγραμμάτισε ο Φοίνικας για την Κυριακή 17 Ιουνίου. Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου του Παραδεισίου αναφέρει:

«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται μέχρι 31/05/2018 τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00’, στα γραφεία του Συλλόγου που εδρεύει στο Παραδείσι Ρόδου, οδός Κλεάνθους, ΤΚ 85106 προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 31/05/2018.

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

3. Απαλλαγή των Μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.

4. Εκλογή τακτικού Προέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη Γενικής Συνέλευσης.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Εκλογή νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός τριών (03) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού υποβολή υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 5 και 19 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης».