Προσλήψεις υδρονομέων στον Δήμο Καρπάθου

Ο  Δήμος Καρπάθου προσωρά στην πρόσληψη υδρονομέων (3 άτομα).

Η υποβολή κατάθεσης των αιτήσεων  ξεκινάει από σήμερα  12-06-2018 έως  και την
18-06-2018 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού,  τις εργάσιμες ημέρες και Τηλέφωνο: 2245360127.