Αρκετά θέματα στην οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου

Πολλά θέματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του δήμου Ρόδου, πρόκειται να συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου (στις 10 ώρα το πρωί) και τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις ανατροπές και αναλήψεις πιστώσεων οικονομικού  έτους 2018 καθώς και   ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων πολυετών δαπανών.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ερυωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222  

4. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης και έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για «υπηρεσία επισκευή ελαστικών οχημάτων – Μηχανημάτων για τα έτη 2018 και 2019», προϋπολογισμού 60.000,00 € ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου υποστήριξης του δήμου στο έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου αυτής.

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
7. Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»

8. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 20-12-2014 και με αριθμό κατάθεσης 101/24-12-2014 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. – ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου

9. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 9-12-2014 και με αριθμό κατάθεσης 75/16-12-2014 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ.- ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε.» που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου»

10. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 25-3-2017 και με αριθμό κατάθεσης 18/3-4-2017 αγωγής του Ηλία Καράμπη, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου

11. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 6-3-2018 και με αριθμό κατάθεσης 62/6-3-2018 αγωγής του Ιωάννη Καρποδίνη, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.

12. Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 19-12-2014 και με αριθμό κατάθεσης 104/29-12-2014 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. – ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε.» που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου

13. Άσκηση ή μη έφεσης κατά Μιχαήλ Σεΐτη του Κων/νου και της με αριθμό Α35/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ρόδου»   προϋπολογισμού 250.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιώσεις παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου»  προϋπολογισμού 119.700,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

18. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου»    προϋπολογισμού 335.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

20. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης οδών σε κυβωτοειδές οχετούς στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 159.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

21. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιώσεις παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Αφάντου»    προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

22. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Δίκτυο δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς»   προϋπολογισμού 270.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Ε. Καμείρου»    προϋπολογισμού 38.350,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόλεως Ρόδου»    προϋπολογισμού 131.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

25. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων πινάκων (Πιλάρ) δημοτικού φωτισμού» με προϋπολογισμό 50.000,00  38.350,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

26. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Πεταλουδών»

27. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου»

28. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις παρεμβάσεις στην Δ.Κ. Αφάντου»

29. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόλεως Ρόδου»

30. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου»  

31. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Καμείρου»  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
32. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο «Βίλλα Κορόνα»  

33. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄φάση Πεζοδρόμια)»  

34. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Κτιρίων Ακάβη» (Α.Μ. 72178)   

35. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου»

36. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού κτιρίου στην Απολακκιά»

37. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου»  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
38. Αποδοχή μεταβίβασης σχολικού (λεωφορείου) 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου