Τα γυρίσματα της ταινίας «ταξίδι πολυτελείας» στη Ρόδο

ΕΙΣ  ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΑΣ 30.000 ΔΙΕΘΕΣΕΝ Ο Ε.Ο.Τ.  ΔΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα υπό του ΕΟΤ απεστάλη είς τον Δήμον Ρόδου ποσόν 30.000 δραχμών, το οποίον θα δαπανηθή κατά το Φεστιβάλ της Ρόδου. Την προσπάθειαν θα ενισχύση και ο «Αστήρ».

ΘΑ «ΓΥΡΙΣΘΗ»
Το «ταξείδι» «πολυτελείας» τον Αύγουστο
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Τον προσεχή Αύγουστον θα αρχίση είς Ρόδον το «γύρισμα» της νέας εγχρώμου ταινίας του Ντάριλ Ζάνουκ «Ταξείδι Πολυτελείας». Η ταινία θα γυρισθή είς σινεμασκόπ, θα πρωταγωνιστούν δε 12 κορυφαίοι ηθοποιοί.

ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΝΕΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΣ
Δι’ εκδοθείσης αποφάσεως της Εργατικής Εστίας, ενόψει λήψεως ορισμένων αποφάσεων περί του τρόπου λειτουργίας της Εργατικής Εστίας υπό του Υπουργού Εργασίας, αναστέλλεται προσωρινώς η χορήγησις εισιτηρίων διά παραστάσεως και άλλας εκδηλώσεις, είς τους εργαζομένους της Ρόδου.
Πιστεύεται ότι θα ληφθούν αποφάσεις αί οποίαι θα εξυπηρετήσουν περισσότερον τους εργαζομένους.

18 ΡΟΔΙΟΙ ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Αυτοκινητιστικού Συλλόγου Ρόδου, μέχρι της σήμερον έχουν δηλώσει συμμετοχήν είς το Διεθνές Ράλλεϋ Ρόδου 18 Ρόδιοι.

Ούτοι είναι οι: Εύστ. Βασιλάκης, Κων/νος Ζουρούδης, Γεώρ. Χιωτάκης, Ευάγ. Φώκιαλης, Ιω. Τσουβαλάς, Ευάγ. Ψιμόριφος, Νικ. Σορωνιάτης, Κων/νος Γεωργιάδης, Β. Βαλάκης, Κων/νος Σουλούνιας, Αλ. Αρνάς, Τσ. Τριανταφυλλίδης, Δέσπ. Μανούσου, Ελ. Πανηγύρης, Σωκρ. Τάχερ, Σάβ. Σαλβάρης, Μπέττυ Καραγιαννίδου και Πάρις Χατζηδημητρίου.


ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, αί καθορισθείσαι διά προγενεστέρας αποφάσεως νέαι τιμαί ελαιοπυρήνων του Νομού Δωδεκανήσου, της ελαιοκομικής περιόδου 1957-1958 ισχύουν από της 6ης Μαΐου 1958 και όχι αναδρομικώς. Ως νομίζεται σχετικώς, αί καθορισθείσαι νέαι τιμαί δεν αφορούν τους ελαιοπυρήνας όλης της ελαιοκομικής περιόδου, αλλά μόνο τούς πωλουμένους και παραδιδομένους μετά την 6ην Μαΐου.


ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
Την προσεχή Τετάρτη θα καταπλεύση το ατμόπλοιον «Μήδεια» προερχόμενον εκ Πειραιώς και κατευθυνόμενον είς Αλεξάνδρειαν. Το Μήδεια θα καταπλέη εκάστην Τετάρτην, κατευθυνόμενον είς Αλεξάνδρειαν και εκάστην Κυριακήν κατευθυνόμενον είς Πειραιά.