Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου

Την ερχόμενη Παρασκευή (29 Ιουνίου) πρόκειται να συνεδριάσει το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Έγκριση αιτημάτων  ανάληψης υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης.

2. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών.

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού.

4. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών- προμηθειών εργασιών  του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

5. Εξέταση αιτήματος ‘’ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε.’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίου χώρου Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για τη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άσκηση των δραστηριοτήτων της.

6. Έγκριση δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό εργασιών 44.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  Κ.Α.Ε. 10-7329.239.

7. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου : “Ανακατασκευή γέφυρας πρόσβασης στην μεταλλική αποβάθρα στη θέση μικρή παραλία Λίνδου Ρόδου ”  ποσού 24.750,00 € με φπα 24% υπό της αναδόχου εταιρείας VAST MAKE IKE    

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση ζημιών αναδομών ακρομωλίου λιμένα Διαφανίου Καρπάθου» εργολαβίας VAST – MAKE I.K.E.

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου:  «Ανακατασκευή γέφυρας πρόσβασης στη μεταλλική αποβάθρα στη θέση μικρή παραλία Λίνδου Ρόδου» Αναδόχου εταιρείας VAST MAKE IKE.