Παντοπώλης της Ρόδου με… φέιγ – βολάν εισπράττει τα «βερεσέδια»

ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΦΕΪΓ-ΒΟΛΑΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ “ΒΕΡΕΣΕΔΙΑ”
Ένας παντοπώλης της Ρόδου, ο γνωστός κ. Γεώργ. Αποστόλου, εφεύρε μίαν νέαν μέθοδον εισπράξεων των “βερεσεδιών” από τους δυστρόπους πελάτας του. Η μέθοδος αυτή εξυπηρετείται από φέιγ-βολάν, εις τα οποία αναγράφεται ότι «ο τάδε χρωστάει τόσα στο Παντοπωλείο από την τάδε του δείνα μηνός». Ούτω ο κ. Αποστόλου διανέμων φέιγ-βολάν, συγκεντρώνει ταχέως τα “βερεσέδια”.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΝΕΫ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα υπό του καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημητριάδη,  εζητήθησαν στοιχεία εκ Ρόδου εν σχέσει προς την προέλευσιν του μικροσώπου αλόγου πόνεϋ της νήσου μας, δια την συγγραφήν μελέτης.

45 ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 45 φοιτηταί της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επ’ ευκαιρία της ενταύθα παραμονής των φοιτητών, αύριον την πρωΐαν θα τελεσθή αρχιερατική λειτουργία εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού, μετά το πέρας της οποίας θα ομιλήση ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Φιλιππίδης.

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΤΟ 1/7 ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον επί 700 μαθητών απερρίφθησαν 116 και εκρίθησαν μεταξεταστέοι 97.

Ο ΔΩΡΙΕΥΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ;
Ως εγνώσθη ο ΔΑΣ Δωριεύς εντός του τρέχοντος μηνός θα παραγματοποιήση μεγάλην εκδρομήν πιθανόν δε εις Κρήτην ή Σάμον. Την ομάδα του Δωριέως θα συνοδεύσουν πολλοί εκδρομείς.

83.000 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ ΗΔΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου μέχρι στιγμής συνελέγησαν 83.000 δρχ. εις την Επαρχίαν Ρόδου εκ του εράνου κατά του καρκίνου. Ως εγνώσθη απομένουν 8 κοινότητες αίτινες δεν εδήλωσαν το ποσόν του εράνου που συνελέγη.

17 ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ ΑΙΜΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του τμήματος Αιμοδοσίας Ρόδου, κατά τους παρελθόντας μήνας Μάιον και Ιούνιον, προσέφεραν εθελοντικώς αίμα εις την ενταύθα τράπεζαν Αίματος οι εξής εθελονταί αιμοδόται: Αθανασάκης Παπαθεοδώρου, Λέκκας Παπαεμμανουήλ, Οικονομίδης, Παπαδοπούλου, Παπασταματίου, Αντωνιάδης, Βεργωτής, Ι. Ζαΐρης, Ν. Μαγριπλής, Κ. Χατζηπανταζή, Γ. Λενιού, Μ. Θολενού, Β. Κιττώφ, Β. Κουφού, Ν. Παπαφίγκος και Ι. Λαμπριανός.

Εξ άλλου ενεγράφησαν οι εξής νέοι εθελονταί αιμοδόται:
1) Εκ Παστίδας οι Καλημέρης, Πάττας, Χριστοφής, Αυγενικός, Σπάρταλης, Γιορδαμνής Σ. και Γιορδαμνής.
2) Εκ Μαριτσών οι Αυγενικός, Θεοδωράκης, Μαλώτρας Χ., Μαλώτρας, Κώστας και Καράλλας.
Μεθαύριον Κυριακήν η Επιτροπή Αιμοδοσίας θα μεταβή εις Αφάντου, όπου θα αναπτύξη προς τους κατοίκους την ωφελιμότητα του θεσμού της αιμοδοσίας.

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΝ
ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Την 15ην θα επανέλθουν εξ Αθηνών δύο γεωπόνοι της διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, οι οποίοι από της 1ης τρέχοντος, παρακολουθούν μαθήματα μετεκπαιδεύσεως εις την οικοδομικήν και την ξυλουργικήν, οργανωθέντα υπό του υπουργείου. Οι μετεκπαιδευόμενοι γεωπόνοι, εις το μέλλον θα συγκροτήσουν σχολεία βραχείας διαρκείας εις κοινότητας δια την διδασκαλίαν της οικοδομικής και ξυλουργικής εις αγροτόπαιδας.