Ανατέθηκε σε εταιρεία  το θέμα της Νέας Αγοράς Ρόδου

Στην εταιρεία “Γ. Καμπουρόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ σύμβουλοι ακινήτων” ανατέθηκε με χθεσινή απόφαση του αντιδημάρχου Ρόδου κ. Σ. Διακοσταματίου η εκτίμηση μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς.

Η εταιρεία πρόκειται να αναλάβει τις εξής εργασίες:
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.  Ανάλυση ευρύτερης και άμεσης περιοχής (τοποθεσία). Αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και στο πολεοδομικό καθεστώς.

• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου.

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Συλλογή στοιχείων και ανάλυση της τοποθεσίας και της περιοχής ως προς την αγορά ακινήτων. 

• Ανάλυση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τοπικής κτηματαγοράς.

• Συγκριτική Ανάλυση μισθωτικών αξιών εμπορικών ακινήτων.

• Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης εμπορικών χώρων στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και επίπεδο κενών χώρων (vacancy rate).

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. • Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την υφιστάμενη εκμετάλλευση. 

• Συγκρκτικά στοιχεία και επεξεργασία με αιτιολόγηση. 

• Ανάλυση υφιστάμενων μισθωμάτων, μισθωτικών σχέσεων και πρόβλεψη ταμειακών ροών βάσει υφιστάμενης εκμετάλλευσης.

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

• Κατασκευή εναλλακτικού σεναρίου εκμετάλλευσης βάσει προσέλκυσης ιδιώτη επενδυτή που θα προβεί σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, επένδυση στην ανακατασκευή / ανακαίνιση του ακινήτου και στη συνέχεια υπομίσθωσή των γραφειακών και εμπορικών χώρων του.

•  Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την προτεινόμενη εκμετάλλευση.

• Προσδιορισμός της βιώσιμης μακροχρόνιας μισθωτικής αξίας για την υλοποίηση του σεναρίου μέσω της μεθόδου της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών.

• ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. • Συγκριτική ανάλυση των δύο σεναρίων και παρουσίαση Καθαρής Παρούσας Αξίας κάθε πρότασης.