Έχασε τη ζωή του ο ιεροσπουδαστής που έπεσε από σκάλα στη Μονή Πάτμου

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ  ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του κεντρικού λιμεναρχείου Ρόδου κατά τον παρελθόντα μήνα κατέπλευσαν εις τον λιμένα Ρόδου 37 Ελληνικά ατμόπλοια με 3.779 επιβάτας και απέπλευσαν 36 σκάφη με 2.628 επιβάτας. Επίσης κατέπλευσαν 5 ξένα ατμόπλοια με 875 περιηγητάς και απέπλευσαν ισάριθμα με 1.023 επιβάτας.

Εξ άλλου κατέπλευσαν 157 ιστιοφόρα και πετρελαιοκίνητα και 13 ξένα ιστιοφόρα.

ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Προχθές την μεσημβρίαν, εγένετο η διανομή των νέων καταστημάτων τα οποία ανηγέρθησαν είς την Νέαν Αγοράν, είς αντικατάστασιν των παλαιών ξυλίνων παραπηγμάτων. Η διανομή εγένετο υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδη, παρισταμένων εκπροσώπων των αρχών, δημοτικών συμβούλων και πλήθους λαού.

ΔΙΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Διά του ατμοπλοίου «Μηδία» διήλθε προχθές εκ Ρόδου η ομάς Ελληνίδων οδηγών της Αλεξανδρείας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να επιστρέψη εξ Αθηνών ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος.

Ως γνωστόν τον παρελθόντα μήνα ο Μητροπολίτης Καρπάθου επεσκέφθη την μέσην Ανατολήν επ’ ευκαιρία δε επεσκέφθη τα πατριαρχεία Αντιοχείας Αλεξανδρείας και τάς Μονάς του όρους Σινά.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΕΚ ΣΚΑΛΑΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ, 7-Ο εκ Σάμου σπουδαστής της ενταύθα Θεολογικής Σχολής Ε. Πλασταριάς, απεβίωσεν εις το νοσοκομείον Λέρου συνεπεία τραυμάτων εις την κεφαλήν. τα οποία υπέστη κατά την πτώσιν του εκ της κλίμακος του β’ ορόφου του μεγάρου της σχολής καθ’ ήν στιγμήν ούτος μετ΄άλλων συσπουδαστών του έπαιζε την τυφλόμυγα. Ο ατυχής σπουδαστής με δεμένους τους οφθαλμούς ερρίφθη εις το κενόν νομίζων ότι ανεκάλυψε σπουδαστήν κρυπτόμενον.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ
Υπό του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την αποστολήν υποτρόφων εις το εξωτερικόν, προς ειδίκευσιν είς τα μαθηματικά, την φυσικήν, την φυσικοχημεία τας φυσιογνωστικάς επιστήμας και την χημείαν. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του ιδρύματος κραιτκών υποτροφιών, Λυσικράτους 14 Αθήνα.