Ο ΕΟΤ θα ανεγείρει μεγάλο τουριστικό κέντρο με καζίνο στο Ροδίνι

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΤΥΠΟΥΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Υπό του Δημάρχου κ. Πετρίδη και του Προέδρου της Εθνικής Ενώσεως κ. Παπαϊωάννου, συνεκλήθη διά σήμερον την 8ην εσπερινήν, σύσκεψις των προέδρων όλων των οργανώσεων και συλλόγων της Ρόδου.
Κατ’ αυτήν θα εξετασθή η εν Κύπρω κατάστασις και θα διατυπωθή ψήφισμα Παρροδιακής διαμαρτυρίας διά τας βιαιοπραγίας εναντίον των Ελλήνων Κυπρίων.

Η σύσκεψις θα πραγματοποιηθή εις το Δημαρχείον. Προς άπαντας τους προέδρους απεστάλησαν χθες προσκλήσεις, διά των οποίων τονίζεται ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητος.

ΚΑΘ’ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΟΤ Θ’ ΑΝΕΓΕΙΡΗ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ
Αι εργασίαι αρχίζουν το Φθινόπωρον


Ως πληροφορούμεθα, απεφασίσθη η διάθεσις υπό του ΕΟΤ της απαιτουμένης πιστώσεως διά την ανέγερσιν εις Ρόδον και παρά την θέσιν Ροδίνι μεγάλου τουριστικού κέντρου μετά καζίνου.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας αι εργασίαι ανεγέρσεως του εν λόγω κέντρου όπερ τοποθετείται εις το παλαιόν Ροδίνι, θα αρχίσουν το φθινόπωρον και θα περατωθούν την άνοιξιν του 1959 οπότε θα αρχίση λειτουργούν και το Καζίνον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Οικογένεια Βασ. Κιττώφ αισθάνεται την υποχρέωσιν να ευχαριστήσει θερμώς τον Διευθυντήν της χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου μας κ. Ιωάννην Πούμπουραν όστις δι’ επιτυχούς εγχειρήσεως απήλλαξε την καν. Καίτη Κιττώφ από μετεγχειριστικόν όγκον πολλαχώς ενοχλητικόν, επίσης τους βοηθούς ιατρούς κ.κ. Θεόδωρον Αμμοργιανόν και Πέτρον Τσαταλιόν, τον Διευθυντήν της Β’ Παθολογικής κλινικής ιατρόν κ. Εμμ. Παπαβασιλείου ως και την Διευθύνουσαν προϊσταμένην αδελφήν Καθολικήν Περρούλη ως και την προϊσταμένην του χειρουργείου Ηλέκτρα Σκαπεταράχη και το Νοσηλευτικόν προσωπικόν δι’ όλας τας παρασχεθείσας κατά την θεραπείαν περιποιήσεις των.
Οικογένεια
Β. ΚΙΤΤΩΦ

ΔΙΑ 25 ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΣΧΟΛΗΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ταχυδρομικής Διευθύνσεως Δωδεκανήσου το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων προεκήρυξε διαγωνισμόν ενεργηθησόμενον εις Αθήνας την 6ην Σεπτεμβρίου, διά την εισαγωγήν 25 σπουδαστών εις την Ταχυδρομικήν Σχολήν Αθηνών. Πληροφορίαι περί των απαιτουμένων προσόντων των υποψηφίων, παρέχονται παρά της Ταχυδρομικής Διευθύνσεως Δωδεκανήσου και των Ταχυδρομικών Γραφείων του Νομού.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Αφίκοντο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Μανδρακίου Νισύρου κ. Γιαλλούρης και ο Δήμαρχος Μεγάλου Χωρίου Τήλου κ. Κάτρης, προς προώθησιν ζητημάτων του Δήμου των. Αμφότεροι οι δήμαρχοι εγένοντο δεκτοί χθες υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και ανέπτυξαν προς αυτόν τα αιτήματα των κατοίκων των Δήμων των.