Ψηφιακό οργανόγραμμα στην Περιφέρεια

Ψηφιακό οργανόγραμμα θα αποκτήσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου αφού προηγουμένως δημιουργηθούν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Το έργο ανατέθηκε σε εταιρία, η οποία θα το έχει ολοκληρώσει πλήρως σε τρείς μήνες. Για την υλοποίησή του υπεγράφη σύμβαση η οποία περιλαμβάνει τα εξής:  

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και τη δημιουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνονται τα εξής παραδοτέα:
• Υποβολή περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, στα οποία θα περιγράφονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, τα προσόντα και η εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθώς και τα κύρια καθήκοντα που προκύπτουν από την αποστολή του.

Στα Γενικά Περιγράμματα Εργασίας θα εξειδικευτούν Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατάλογο καθηκόντων καθώς και σχετικές πληροφορίες ανάλογα με την θέση εργασίας. Στα ειδικά περιγράμματα μπορούν να προστεθούν και οι επιπλέον απαιτήσεις για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

• Με βάση τα τελικά εγκεκριμμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας θα προκύψει η Δημιουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.