Ο θάνατος ενός 26χρονου οδηγού στα Κοσκινού το 1958

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ

Προχθές την 9.30 μ.μ. ο Παντελής Σαρούκος, ετών 26, οδηγών μοτοσακό, προσέκρουσεν επί λεωφορείου με αποτέλεσμα να τραυματισθή σοβαρώς. Ούτος απεβίωσε χθες εις το Νοσοκομείον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Προχθές Κυριακήν είς Μεσαναγρόν ετελέσθησαν οι γάμοι του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤ. ΒΑΤΕΝΟΥ, υιού του Προέδρου της Κοινότητος μετά της χαριτοβρυτου δίδος ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.
Εις το ενάρμοστον ζεύγος θερμά συγχαρητήρια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τον εκ Μονολίθου συμπολίτην μας ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΝ καθηγητήν Μαθηματικών είς Χαλκίδα, προαχθέντα είς Διευθυντήν Α’ και τοποθετηθέντα ως Γυμνασιάρχην Βεροίας συγχαίρομεν θερμώς.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τον αγαπητόν μας Μηνάν Οικονομίδην λαβόντα το πτυχίον της ιατρικής επιστήμης συγχαίρομεν εγκαρδίως, ευχόμενοι δι’ εν ευτυχές μέλλον και γόνιμον σταδιοδρομίαν.
Οικογένεια
Κ. ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Υπενθυμίζεται ότι απεφασίσθη οριστικώς το κλείσιμον απάντων των καταστημάτων και κέντρων από της πρωΐας μέχρι της 1.30 μεταμεσημβρινής και η νέκρωσις πάσης κινήσεως από της 10ης έως 11ης πρωινής της Τρίτης 15ης Ιουλίου είς ένδειξιν εντόνου διαμαρτυρίας πρός τον ΟΗΕ, τον Πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Κυβέρνησιν και το Εργατικόν Κόμμα της Μεγάλης Βρεττανίας ως και την Επιτροπήν Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διά την κατάπαυσιν της συστηματικής γενοκτονίας των ηρωικώς αγωνιζομένων διά την ελευθερίαν των αδελφών Κυπρίωνς τη εσκεμμένη και συστηματική ανοχή της Μεγάλης Βρετανίας.

Συνιστάται προς όλους, (και τούτο ίνα μή ζημιωθή ο επιδιωκόμενος εθνικός σκοπός μας), ηρεμία, ψυχραιμία, πολιτισμένη συμπεριφορά και αποφυγή παντός εκτρόπου κατά την διάρκειαν του κλεισίματος των καταστημάτων και της νεκρώσεως της κυκλοφορίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ-Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Υπό της Υπηρεσίας Εφέδρων Υπουργ. Εθν. Αμύνης ΣΕΝ Δωδεκανήσου, απενεμήθησαν είς τους ποδοσφαιριστάς Μικτής πόλεως Ρόδου-Μικτής υπαίθρου διά τον αγώνα της 22ας Ιουνίου ε.ε. διπλώματα και μετάλλια είς τους κάτωθι λαβόντας μέρος είς την συνάντησιν ποδοσφαιριστάς:

Μικτή Ρόδου: Χ. Αντωνίου, Ι. Χατζηνικήτας, Β. Παπαγαπητός, Ι. Χατζησταυρίδης, Γ. Ζωίδης, Α. Μυλωνάς, Ι. Πανάγος, Μ. Παπαδιός, Χ. Χατζημανώλης, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Κουλουμπράκης, Δ. Αρβανίτης, Σ. Παπακαλοδούκας.

Είς τους ανωτέρω απενεμήθησαν αναμνηστικά μετάλλια μετά διπλωμάτων.

Μικτή Υπαίθρου: Ν. Στεργάκης, Μ. Μάτσης, Κ. Νόλας, Γ. Πελεκάνος, Δ. Καραβόλιας, Η. Χαρίτος. Μ. Καπόττος, Δ. Σαχίνης, Ε. Σκούλουκας, Ν. Κουφού, Ι. Φλεβάρης, Δ. Μαχραμάς, Κ. Κέντρος, Σ. Κυπριώτης, Α. Κατεβαινάκης.

Είς άπαντας τους ανωτέρω, απενεμήθησαν αναμνηστικά διπλώματα.

Ομοίως απενεμήθη αναμνηστικόν δίπλωμα μετά μεταλλίου είς τον διαιτητήν του αγώνος κ. Κ. Ξανθόν.
Η απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων είς αναφερομένους ποδοσφαιριστάς θέλει ενεργηθή κατά την ετησίαν εορτήν επί τη λήξει της ποδοσφαιρικής περιόδου.