Διαγωνισμός έκθεσης από τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ - ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Σήμερον από της πρωΐας και μέχρι της 1.30 μεταμεσημβρινής, θα κλείσουν άπαντα τα καταστήματα της πόλεως, συμφώνως προς σχετικήν προκήρυξιν των εκπροσώπων του Δήμου και των διαφόρων οργανώσεων της Ρόδου. Επίσης εκλήθη διά της αυτής προκηρύξεως ο λαός, να μη κυκλοφορήση από της 10ης μέχρι της 11ης πρωϊνής.

Αμφότεροι αι εκδηλώσεις έχουν τον χαρακτήρα διαμαρτυρίας του Ροδιακού λαού διά τους βανδαλισμούς των Τούρκων εις Κύπρον εναντίον των Ελλήνων της νήσου, οι οποίοι γίνονται την εγκληματική ανοχή των κατακτητών Βρεττανών.

Υπενθυμίζεται προς τον λαό, ότι εις την προκήρυξίν των οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, εφιστούν την προσοχήν όλων επί της τηρήσεως των καθορισθέντων και συνιστούν την αποφυγήν πάσης άλλης εκδηλώσεως, η οποία θα είχεν άλλας συνεπείας, διαφόρους του επιδιωκομένου σκοπού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΝΕΩΝ
Υπό του Ομίλου Καρπαθίων Νέων προεκηρύχθη διαγωνισμός εκθέσεως μεταξύ των μαθητών του Γυμνασίου Καρπάθου, προς ανάπτυξιν της αμίλλης μεταξύ αυτών. Τα θέματα είναι: 1ον) Κάρπαθος και Κύπρος. 2ον) Ποία ή σημασία της κατασκευής του λιμένος Καρπάθου και 3ον) Ανάπτυξις ενός Καρπαθιακού εθίμου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναπτύξουν εν εκ των τριών θεμάτων, εις χώρον 4 σελίδων και να αποστείλουν την εργασίαν των μέχρι και της 10ης Αυγούστου. Εις τους τρείς πρώτους κατά σειράν επιτυχίας μαθητάς θα απονεμηθούν βραβεία εκ 300, 200 και 100 δραχμών αντιστοίχως.

Ο κ. ΒΟΝΔΑΣ ΠΡΟΗΧΘΗ ΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Α.
Ο Διευθυντής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου κ. Ευστάθιος Βόνδας προήχθη κατ’ απόλυτον εκλογήν εις Διευθυντήν Α’.

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Υπό της Αγροτικής Τραπέζης ενεκρίθη η χορήγησις δανείων επ’ ενεχύρω χόρτου, τριφυλλοχόρτου και λοιπών εξ 70 λεπτών κατ’ οκάν ενεχυριαζομένου προϊόντος και μέχρις 20.000 δραχμών κατ’ ανώτατον όριον κατά παραγωγόν. Επίσης και προς αντιμετώπισιν των εξόδων κοπής, αποξηράνσεως και δεματοποιήσεως, χορηγούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια εξ 20 μέχρι 30 λεπτών κατ’ οκάν, αναλόγως της χορτοπαραγωγής.

ΤΟ “ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ”
Κατέπλευσε χθες το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον «Γεντίστβο» με 105 ξένους περιηγητάς. Το «Γεντίστβο» απέπλευσε χθες το απόγευμα.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος, προερχόμενος εκ Πειραιώς. Ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος, κατά την διάρκειαν της μεγάλης περιοδείας του επεσκέφθη και την Κωνσταντινούπολιν, όπου παρέμεινε επί 15νθήμερον εις τα Πατριαρχεία. Επίσης ο Μητροπολίτης Καρπάθου εγένετο δεκτός εις επανειλημμένας ακροάσεις υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, προς τον οποίον εξέφρασε την Ευγνωμοσύνην του λαού της Επαρχίας του διά την φιλόστοργον μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Ως ανεκοινώθη, το Υπουργείον Παιδείας διέθεσε πίστωσιν εξ 150.000 δραχμών, διά την εκτέλεσιν διαφόρων εργασιών εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου. Επίσης διετέθη πίστωσις εκ 50.000 δραχμών, διά την συντήρησιν των σχολικών γυμναστηρίων της πόλεως Ρόδου.

ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο δήμαρχος Χάλκης κ. Νικόλαος Κολιαγράκης, προς προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου του. Ο κ. Δήμαρχος επεσκέφθη τον κ. Νομάρχην και συνεργάσθη μετ’ αυτού επ’ αρκετόν.