Ειδήσεις από το Παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» ο ελληνογάλλος ποιητής Ζαν Μωρεάς ή Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (1856-1910) με απώτερη καταγωγή από τα Κατσανοχώρια των Ιωαννίνων.

Η «δεσποινίς Lee» που επισκέφθη την Αθήνα είναι κόρη του στρατηγού των Νοτίων, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου πολέμου, Ρόμπερτ Λη (1807-1871).

Η Αμερική φιλοξενεί ήδη πλείστους όσους από το νησί του Παπαδιαμάντη.

Ο Θωμάς Πασχίδης (1836-1882) είναι ο Γιαννιώτης δημοσιογράφος που εξορίζεται μαζί με τον Μακεδόνα Ν. Φιλιππίδη, στην σημερινή Λιβύη, όπου πεθαίνει από κακουχίες το 1889.

Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης (1860-1949) είναι ο γνωστός πολιτικός από τη Σάμο, που πέθανε ως πρωθυπουργός κατά την εμφύλια διαμάχη (1946-1949).

Ο Νικόλαος Δούμπας (1830-1900), που επισκέπτεται την Αθήνα είναι ο εθνικός ευεργέτης της Ελλάδος και ο μαικήνας του πολιτισμού της αυτοκρατορικής Βιέννης.

Ένας ένθερμος Αμερικανός ελληνιστής επισκέπτεται την Ελλάδα.

Ο Αντώνης Μιαούλης (1800-1836) είναι γυιός του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη (1769-1835) και ο Λόρδος Κρόμερ διετέλεσε αρμοστής της Αγγλίας στην Αίγυπτο.

Αλλ’ ας παραθέσουμε τις «ειδήσεις» του 1888, πλην της αναφερομένης στο λόρδο Κρόμερ, η οποία δημοσιεύεται στην εβδομαδιαία ελληνόφωνη εφημερίδα του Λονδίνου ΕΣΠΕΡΙΔΑ.
 
Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 29-1-1888.
Χθες εν τη φιλολογική σχολή ώραν 5 μ.μ. ο γνωστός εκ των ωραίων αυτού αρχαιολογικών διατριβών υφηγητής εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω κ. Θεμιστοκλής Σοφούλης ήρξατο των παραδόσεων αυτού, δι’ εισητηρίου λόγου εν ώ κατέδειξε την επίδρασιν της σπουδής της αρχαιολογίας επί της νεωτέρας τέχνης και την εκ ταύτης ωφέλειαν. Ο νέος υφηγητής εχειροκροτήθη και εδέξατο αμέριστα τα συγχαρητήρια απάντων.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 8-2-1888. Ο παρεπιδημών ενταύθα διαπρεπής ομογενής εκ Βιέννης κ. Δούμπας είδε, πλην άλλων πολυτίμων εν τη πόλει μας, επισκεφθείς τον διακεκριμένον νομισματογνώστην ημών κ. Ιω. Λάμπρου, τας εν τη οικία τούτου επιστημονικώς και φιλοκάλως ερρυθμισμένας αρχαιολογικήν και νομισματικήν συλλογήν, αι οποίαι αποτελούσι πραγματικώς δυσεύρετόν τι εν τοις συγχρόνοις και καταδεικνύουσι την επιμέλειαν, την γνώσιν και τον ζήλον του κ. Ιω. Λάμπρου δικαιούντα την ευρωπαϊκήν του φήμην.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 10-2-1888. Χθες ηρίστησαν παρά τη κυρία Σοφία Σχλήμαν ο ενταύθα παρεπιδημών ομογενής κ. Ν. Δούμπας γερουσιαστής της αυστριακής αυτοκρατορίας, ο της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργός κ. Π. Μανέτας, ο αρχιτέκτων καθηγητής κ. Χάνσεν, ο σεβαστός Αλ. Ραγκαβής και πολλοί διακεκριμένοι των γραμμάτων άνδρες.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15-2-1888. Από τινων ημερών διατρίβει παρ’ ημίν ο εκ Βοστώνης πολυμαθέστατος και άριστος ελληνιστής δόκτωρ Carpenter, ήτοι «ξυλουργός», ως ελληνιστής επιθυμεί ν’ αποκαλήται, μετά της αξιολόγου συζύγου του και του πενταετούς τέκνου του. Κατενθουσιασμένος εκ των εξ Ελλάδος εν γένει εντυπώσεων, αφού ήδη επεσκέφθη, διάφορα παρά τας Αθήνας μέρει… παντού πεζή πορευόμενος, σκοπεύει και όλην την Ελλάδα ούτω να διατρέξη και να πορευθή προς αντάμωσιν του εν Λαρίσση κλεινού οδοιπόρου μας κ. Κ. Παρασκευαΐδου, […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 18-4-1888. Υπό τον τίτλον Nos Poetes εξεδόθη εν Παρισίοις βιβλίον του κ. Telier, περιέχον σκιαγραφίας των συγχρόνων γάλλων ποιητών. Μεταξύ τούτων καταλέγεται και ο υπό το όνομα Jean Moreas γνωστότατος εν τω φιλολογικώ κόσμω κ. Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος.
Ο κ. Jean Moreas είναι εκ των οπαδών της καλουμένης συμβολικής σχολής, […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 20-4-1888. Ανεχώρησαν χθες εις Κων/πολιν ο πρεσβευτής της Αμερικής κ. Φρεν και δεσποινίς Lee, θυγάτηρ του επιφανούς αμερικανού στρατηγού.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24-7-1888. Η ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝ ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ. Ουδείς ηδύνατο να φαντασθή ότι η Σκιάθος η μικρά αυτή νήσος… η μόλις αριθμούσα τρισχιλίους κατοίκους, ήτο δυνατόν να έχη ολόκληρον αποικίαν εις τας ανωτάτας ακτάς του νέου κόσμου, προς τιμήν της το ίδιον αυτής φέρουσα όνομα, Σκιάθος […] Ιδού πως έφθασαν εις την Αμερικήν οι Σκιάθιοι ολίγοι κατ’ ολίγους και αριθμούνται σήμερον τόσοι, όσοι, δεν ευρίσκονται διαρκώς παραμένοντες εν τη γενετείρα αυτών. Εν Παναμά υπάρχει μικρόν κέντρον Σκιαθίων, αλλαχού δε της Αμερικής εισίν άλλοι διεσπαρμένοι· αλλ’ εν Καλλιφορνία υπάρχει τέλειος αποικισμός αυτών. […]
Αναγνωρίζει τις εν τοις νεωτέροις τούτοις Έλλησι πλήρες το πνεύμα εκείνο, όπερ κατέστησε την αρχαίαν Ελλάδα παγκόσμιον αποικιακήν δύναμιν.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24-8-1888. Υπέρ των εν ταις φυλακαίς Κωνσταντινουπόλεως κρατουμένων εισέτι ομογενών κ.κ. Ν. Φιλιππίδου και Θ. Πασχίδου, κακοπαθούντων και υφισταμένων παντοίας στερήσεις, γίνεται έρανος φιλανθρώπων επιμελεία επιτροπής ήτις φιλοτίμως ανέλαβε να έλθη εις ανακούφισίν των.
Πρωτοβουλία δ’ αξιεπαίνου του συντάκτου του «Κηρύγματος» κ. Σ. Φιλαρέτου και επιμελεία του φοιτητού φιλολογίας κ. Π. Τιμελή συνελέγησαν προς τον σκοπόν τούτον 220 δρ. αίτινες παρεδόθησαν τη επιτροπή. Αλλά κυρίως η μέριμνα πάντων και δη της Κυβερνήσεως ημών δέον να στραφή εις την αποφυλάκισιν των ατυχών αυτών ομογενών, οίτινες από τριών ήδη και πλέον μηνών αναιτίως και αδίκως κρατούνται εγκεκλεισμένοι εις σκοτεινάς φυλακάς.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 2-2-1917. Απέθανεν αιφνιδίως… εις ηλικίαν 76 ετών εις εκ των μεγαλυτέρων πολιτικών και διοικητικών οργανωτών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο Λόρδος Κρόμερ, ο τόσον στενώς συνδέσας το όνομά του με την αναγέννησιν της Αιγύπτου, της οποίας επί 25 συναπτά έτη ήτο διοικητής. […] Εις το περί Αιγύπτου δίτομον κλασικόν έργον του ο Λόρδος Κρόμερ αφιερώνει εξαιρετικώς ιδιαίτερον κεφάλαιον περί των εν Αιγύπτω Ελλήνων, λέγει δε με την παρρησίαν… αληθείας αξιοσημειώτου πλέκει ύψιστον εγκώμιον των εγκρίτων Ελλήνων της Αλεξανδρείας και της λοιπής Αιγύπτου, «ών η παρουσία εν Αιγύπτω είναι αναμφισβήτητον ευεργέτημα διά την χώραν: «…οι έλληνες… εκράτησαν υψηλά την δάδα του πολιτισμού, εις την νέαν θετήν των πατρίδα». Περί της Αλεξανδρειας έγραψεν ότι «δύναται σχεδόν να λεχθή ότι είναι ελληνικής πόλις».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 6-8-1888. Εν Μονάχω υπάρχει και ο τάφος του Αντωνίου Α. Μιαούλη, όστις υπασπιστής ών του αειμνείστου Όθωνος και συνοδεύσας αυτόν, απέθανεν εν Μονάχω μετά του Κατσάκου Μαυρομιχάλη. Ήν υιός του ευκλεούς ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, παρακολουθήσας τω πατρί καθ’ άπαντα τον ιερόν αγώνα. Φιλόμουσος δ’ ών και λόγιος είχε πολύτιμον βιβλιοθήκην, περιέχουσα πολλά σπάνια βιβλία, συνέγραψε δε υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας και ιστορικόν δίτομον των ελληνικών ναυμαχιών του 1821.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9-8-1888. Ο υπασπιστής του αειμνήστου Όθωνος Αντώνιος Α. Μιαούλης δεν απέθανεν εν Μονάχω αλλ’ εν Ουφενχάιμ, 20 μίλια μακράν του Μονάχου, όπου και ενταφιάσθη. […]