57 προσλήψεις στην  ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών  (ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ) ενδιαφέρεται να προσλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης για το 2018 με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου για προληπτικές δράσεις προστασίας περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (5) μηνών  το κάτωθι προσωπικό:

1. Οδηγούς  οχημάτων  με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας  (20)   άτομα
2. Εργάτες γενικών καθηκόντων  (27)   άτομα. 
3. Χειριστές μηχανημάτων έργων  (3)  άτομα.
4. Διοικητικό προσωπικό  (4) άτομα.
5. Δασοπόνο (1) άτομο. 
6.  Πολιτικό Μηχανικό με πτυχίο ΑΕΙ  (1) άτομο.
7. Μηχανικό αυτοκινήτων (1) άτομο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 18  Ιουλίου 2018 έως και 23  Ιουλίου 2018, 09.00 -13.00 στα γραφεία  της εταιρείας στην  Ελεούσα. 
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά απευθυνθείτε στα ΚΕΠ της περιοχής σας ή στα γραφεία της εταιρείας στην Ελεούσα στο τηλέφωνο 2246098501. 

Ηλικία:
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Εμπειρία:
Ως εµπειρία για τις παραπάνω θέσεις νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.