Ο Έπαρχος Καλύμνου κ. Γαβαλάς ενεργεί έλεγχο στο Δήμο

150 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗ ΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΙ’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

Ως πληροφορούμεθα, εις το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας έχουν υποβληθή μέχρι στιγμής 150 αιτήσεις προσφύγων εκ Μικράς Ασίας κατόπιν της αναγγελίας ότι θα καταβληθή φροντίς διά την στέγασιν των προσφυγικών οικογενειών. Εν τω μεταξύ, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται.


Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ κ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 17 (του ανταποκριτού μας). Κατ’ εγκύρους πληροφορίας, υπό του επάρχου Καλύμνου ήρχισεν γενικός έλεγχος εις τον Δήμον. Ούτω συμφώνως προς σχετικάς πληροφορίας από το παρελθόν Σάββατον ο έπαρχος Καλύμνου κ. Γεώργιος Γαβαλάς μετέβη εις τον Δήμον συνοδευόμενος υπό του διευθυντού της επαρχίας κ. Μιχαήλ Σκυλλά και ήρχισεν έλεγχον. Επίσης διετάχθη η άμεσος μεταφορά πολλών βιβλίων ως και φακέλλων εκ του Δήμου εις το επαρχείον. Εν τω μεταξύ ο έλεγχος συνεχίζεται αι δε ανακρίσεις γίνονται κατά τρόπον αυστηρόν και αμερόληπτον, καίτοι ουδεμία ανακοίνωσις εγένετο ως προς τα αποτελέσματα του ελέγχου.

ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ “ΟΛΥΜΠΙΑ” ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Διά του υπερωκεανείου “Ολυμπία”, φθάνουν την προσεχή Τρίτην εις Πειραιά 850 ομογενείς, μεταξύ των οποίων εκδρομείς της Πανδωδεκανησιακής Οργανώσεως Αμερικής. Τους Δωδεκανησίους εκδρομείς θα υποδεχθούν εκπρόσωποι των Δωδεκανησιακών οργανώσεων της πρωτευούσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΑΙ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις τον λιμένα προερχόμενον εκ Πειραιώς κατ’ ευθείαν το ατμόπλοιον “Μεντιτερράνταν”. Διά του εν λόγω ατμοπλοίου θα αφιχθούν εις Ρόδον πολλοί παραθερισταί εκ της παλαιάς Ελλάδος.

ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Από της παρελθούσης Τρίτης τα δικαστήρια της πόλεως διέκοψαν τας εργασίας των λόγω του θέρους.
Αι δικάσιμοι θα επαναρχίσουν την 15ην Σεπτεμβρίου.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Από της προσεχούς Δευτέρας αρχίζουν αι παιδικαί κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας εις Προφήτην Ηλίαν και Χαράκι Ρόδου. Εκ της β’ εκπαιδευτικής περιφερείας θα αποσταλούν εφέτος εις τας κατασκηνώσεις 260 παιδιά, εκ των οποίων τα 100 θα είναι τέκνα ησφαλισμένων του ΙΚΑ.


ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Υπό του Τοπικού Γραφείου της Εργατικής Εστίας ανεκοινώθη ότι κατόπιν της αποστολής ποσού 8.000 παρά του Κεντρικού θα αρχίσουν συντόμως οργανούμεναι εκδρομαί, προς ψυχαγωγίαν των εργατών Ρόδου. Υπολογίζεται σχετικώς, ότι η πρώτη εκδρομή θα γίνη την μεταπροσεχή Κυριακή.