Είχαν κρύψει κοντά στη Τσαμπίκα 50 κιλά εκρηκτικών υλών

ΕΠΙΧΡΙΣΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ
Ως ανεκοινώθη υπό ειδικών Δημοτικών συνεργείων ήρχισεν η επίχρισις δένδρων εις τας κεντρικωτέρας οδούς της πόλεως Ρόδου, δι’ ειδικού μίγματος εκ “φωσφόρου” διά την αποφυγήν δυστυχημάτων κατά τας νυκτερινάς ώρας. 

Επίσης επί του καταστρώματος των οδών εγένετο η χάραξις γραμμών διά την καλυτέραν κυκλοφορίαν των οχημάτων και πολιτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν μεταξύ άλλων, εγνωμοδότησεν υπέρ της εγκρίσεως της τροποποιήσεως των προϋπολογισμών των Δήμων Μεγίστης και Αστυπαλαίας. 

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Σήμερον αναχωρεί επιστρέφων εις την έδραν του ο Έπαρχος Καλύμνου κ. Γαβαλάς. Σήμερον την μεσημβρίαν ο κ. Γαβαλάς συνειργάσθη μετά του κ. Νομάρχου, επί διαφόρων ζητημάτων της Επαρχίας του. 

ΤΟ “ΚΑΜΠΙΤΟΛΙΟ”
Χθες κατέπλευσαν εις τον λιμένα μας το Ιταλικόν ατμόπλοιον “Καμπιτόλιο” με 82 περιηγητάς προερχόμενον εκ Λεμεσσού.
Τούτο απέπλευσε τας εσπερινάς ώρας διά Κωνσταντινούπολιν.

ΔΙΕΝΗΡΓΟΥΝ ΕΡΑΝΟΝ
Συνελήφθησαν οι Ιωάννου και Αργυρώ Πρώιμου διότι υπό το πρόσχημα εγγραφής συνδρομητών εις το “Βήμα των Τυφλών” διενήργουν έρανον.

O κ. ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ως πληροφορούμεθα ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα αναχωρήσει εκ Ρόδου διά την νέαν του θέσιν, μέχρι της προσεχούς Κυριακής.

Ως γνωστόν κατά την τελευταίαν συνεδρίασίν του το Συμβούλιο Νομαρχών, εγνωμοδότησε υπέρ μεταθέσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου από την Νομαρχίαν Δωδεκανήσου εις την Νομαρχίαν Ηλείας. Εις τον Νομόν Δωδεκανήσου τοποθετείται ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΡΘΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Tο περιοδικόν “Χολινταίη”, με κυκλοφορίαν 850.000 τευχών, εδημοσίευσε ενδιαφέρον άρθρον περί Ρόδου, το οποίον συνοδεύεται από ωραιότατων έγχρωμον φωτογραφίαν της Λίνδου. Το άρθρον δημοσιεύεται εις τας δύο σελίδες του περιοδικού αι οποίαι αφιερούνται εις τας ωραιοτέρας τοποθεσίας του κόσμου. 

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΓΑΛΛΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον διά του ατμοπλοίου “Μεντιτεράνεα” η γνωστή Γαλλίς συγγραφεύς Κλώντ Δέρβεν, προσκεκλημένη του ΕΟΤ. Η Κλώντ Δέρβεν έχει ασχοληθή εις αρκετά βιβλία της με την Ελλάδα, ειδικά δε έχουν θαυμασθή τα βιβλία που εξέδωσε διά την Κρήτην και τας Κυκλάδας. Η Γαλλίς συγγραφεύς εδήλωσε ότι σκοπός της εις Ρόδον αφίξεώς της είναι η συγγραφή ενός βιβλίου περί Δωδεκανήσου, που θα γίνει αφού τελειώση την περιοδείαν της εις όλας τας νήσους του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΙΧΟΝ 50 ΚΙΛΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Προχθές συνελήφθησαν οι Βασίλειος Τσακίρης και Νικόλαος Καλαντζής εξ Αρχαγγέλου ενώ εξήγαγον εκ κρύπτης πλησίον της Τσαμπίκας εκρηκτικήν ύλην βάρους 50 κιλών, προερχομένων εξ’ απογομώσεως βλημάτων. Εις την κρύπτην υπάρχει και άλλη ποσότης εκρηκτικής ύλης.
 
ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Προχθές αφίκοντο εις την πόλιν μας 150 φοιτηταί και φοιτήτριαι μέλη της Πανεπιστημιακής Λέσχης δι’ οκταήμερον παραμονήν.