Σε ποιους σεισμοπαθείς της Ρόδου δόθηκαν στεγαστικά δάνεια

ΠΟΙΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗΣΑΝ ΣΤΕΓΑΣΤ. ΔΑΝΕΙΩΝ

Υπό της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης, κατά την τελευταίαν συνεδρίασίν της, εδικαιώθησαν στεγαστικών δανείων διάφοροι σεισμόπληκτοι της πόλεως και της υπαίθρου. Ούτως εκ της Ρόδου εδικαιώθησαν του δανείου οι εξής: Παντελής Ζωάννου 3.000 δραχμάς, Θεανώ Καλαϊτζάκη 1000 δραχμάς. Εκ της Ψίνθου οι: Γεώργιος Κωστομοίρης 4.000, Μαρία Καρίκη 6.000, Σάββας Κατταβενός 4.000 και Δημήτριος Καρίκης 6.000. Εκ της Καλάθου ο Βασίλειος Φρατζεσκάκης 4.000. Εκ του Αφάντου οι Χρύσανθος Λαουδίκος 5.000, Αναστάσιος Δρακιού 4.000, Ιωάννης Οικονόμου 6.000, Σταμάτιος Μόσχους 4.000, Αντώνιος Δοντάς 7.000 είς δύο δόσεις, Μιχαήλ Μπακίρης 1.500 και Μιχαήλ Δοντάς 3.000. Εκ των Τριαντών οι Μιχαήλ Γιακουμής 4.000, Αναστάσιος Γιμούκης 4.000, Δέσποινα Ατσικνούδα 3.000, Σμαράγδη Χατζηδημητρίου 15.000 είς τρείς δόσεις και Μάρκος Κώτσου 3.000.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΑΣ ΟΔΑΠΔΔ Η ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΞΕΝΟΥΣ
Δι’ ανακοινώσεώς του ο οργανισμός δημοσίας περιουσίας Δωδεκανήσου καθιστά γνωστόν είς τους μισθωτάς οικίων αυτού, ότι δι’ αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του, επετράπη η υπομίσθωσις δωματίων κατά την θερινήν περίοδον ήτοι από σήμερον μέχρι και της 30ης Σεπτεμβρίου. Επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων ύπνου, θα κατατίθεται ποσοστόν 25% διά τους ενοικιοστασιακούς και 20% διά τους ελευθέρους μισθωτάς, υπέρ του οργανισμούς. Επίσης καλούνται όσοι έχουν προβή είς τοιαύτας υπομισθώσεις, όπως δηλώσουν την αρμοδίαν υπηρεσίαν του οργανισμού τον αριθμόν των υπομισθωθέντων δωματίων την διάρκειαν υπομισθώσεως και το εισπραχθέν ποσόν.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΙΣ ΚΩ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών αναχωρούν είς Κω οι κ.κ. Γονιωτάκης, Γουρτζής και Γιαννόπουλος. Ανώτεροι τεχνικοί υπάλληλοι του υπουργείου προνοίας, προκειμένου να προβούν είς κτηματογραφήσεις εκτάσεων διά την αποκατάστασιν προσφυγών.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
Προχθές την 12 μεσημβρινήν, παρουσία του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, του Δημάρχου κ. Πετρίδη, εκπροσώπων των αρχών και πλήθους κόσμου, εγένοντο τα εγκαίνια της Εκθέσεως του Θεάτρου Σκιών του κ. Ευγενίου Σπαθάρη.
Η έκθεσις, υπό την προστασίαν του κ. Δημάρχου, εγένετο είς τά πλαίσια των δημοτικών τουριστικών εκδηλώσεων, θα λειτουργή δέ καθημερινώς, με ελευθέραν είσοδον. Ως γνωστόν, παραλλήλως, από χθες ήρχισαν παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών, είς το θερινόν δημοτικόν κινηματοθέατρον.


ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Προχθές διά του αεροπλάνου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών ο επιθεωρητεύων Μέσης εκπαιδεύσεως κ. Χρ. Παπαχριστοδούλου. Ως γνωστόν ο κ. Παπαχριστοδούλου μετέσχε της Γενικής Συνελεύσεως των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Ελλάδος.