Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη 
Μοναστηράκι Δωρίδος

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» αναφέρεται σε μία συμπλοκή Αλβανών και Τούρκων αξιωματούχων στα Ιωάννινα του 1841.

Οι «ειδήσεις» του 1888 αναφέρονται σε Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι συνδράμουν ποικιλοτρόπως το μικρό Ελληνικό Βασίλειο.

Το πλαίσιο της δίκης, που περιγράφεται στην «είδηση» της 7.2.1888 αναφέρεται στην εξέγερση των Ισλαμιστών του Σουδάν κατά των Αιγυπτίων, στην πολιορκία του Χαρτούμ και στην σφαγή του Άγγλου Στρατηγού Τσαρλς Γκόρντον (1833-26.1.1885), κατά την κατάληψη της πρωτεύουσας του Σουδάν από τους Ισλαμιστές του Μαχντ.

Την ίδια χρονιά επισκέπτεται την Αθήνα ο Γερμανός μεγαλοβιομήχανος Ερνέστος Κρουπ. Οι δύο τελευταίες «ειδήσεις» αναφέρονται στην άθλια τουρκική διοίκηση που επικρατούσε στην Ήπειρο.
 
Οι ειδήσεις
Αθηνά, 19.4.1841 – Λέγεται ότι ο Ταφήλ Μπούζας επυροβόλησε κατά του Πασά των Ιωαννίνων, διότι του απηρνήθη την πληρωμήν των μισθών των υπό την οδηγίαν του στρατιωτών, ότι τον επλήγωσε καιρίως, και ότι οι άνθρωποι του Πασά επυροβόλησαν ωσαύτως κατά του Ταφήλ Μπούζα, τον οποίον και επλήγωσαν […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 7.1.1888 – Το μέγα εν Αϊδινίω του Αλμυρού κτήμα της οικογενείας Κασσαβέτη όπερ δωρείται η μεγάθυμος χήρα τω Έθνει όπως χρησιμεύση ως Γεωργική Σχολή, είναι εξ 27.000, περίπου στρεμμάτων, αξίας περί τας 30.000 λιρών αγγλικών […] Πας έπαινος επί τη ηγεμονική ταύτη μεγαλοδωρία περιττός.

Ανεχώρησεν εις την Εσπερίαν διά Κων/πόλεως ο γενναιόδωρος πατριώτης κ. Αλ. Κασσαβέτης, αφού θρησκευτικώς εξεπλήρωσεν ενταύθα όλας τας διατυπώσεις της μεγάλης δωρεάς της οικογενείας του, ως ανωτέρω ποιούμεθα μνείαν.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.1.1888 – Εν τω Νοσοκομείω της Κων/πόλεως απεβίωσεν ο εκ Στενημάχου Αθανάσιος Κόντος γνωστότερος, υπό το όνομα Νάσκος. Ο Νάσκος ηγωνίσθη γενναίως κατά τον Κρητικόν αγώνα του 1866, κατετάχθη εις την ελληνικήν λεγεώνα κατά τον Γαλλογερμανικόν πόλεμον και έδραμεν εις Θεσσαλίαν τω 1878, ίνα πολεμήση αύθις υπέρ της πατρίδος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 7.2.1888 – Μία δίκη. Ο Γόρδων κατά την μακράν εν Χαρτούμ πολιορκίαν του, χρημάτων απορών, ηναγκάσθη να εκδώση χαρτονόμισμα ή μάλλον γραμμάτια διά διάφορα ποσά, άτινα φέροντα την υπογραφήν του, εχρησίμευσαν εις αυτόν και τον στρατόν του προς πληρωμήν ζωοτροφών, πολεμοφοδίων και όπλων.

Μετά τον τραγικόν θάνατον του ανδρός, η αιγυπτιακή Κυβέρνησις προυκήρυξεν, ότι οι έχοντες τοιαύτα γραμμάτια προσκαλούνται να τα προσαγάγωσιν επί αποδείξει. Ατυχώς όμως δεν ετήρησεν την υπόσχεσίν της…

Μεταξύ των τελευταίων τούτων πλούσιος εν Χαρτούμ ομογενής έμπορος κατέχων διά μέγα ποσόν τοιαύτα χαρτονομίσματα, εκίνησεν αγωγήν κατά της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως, αναθέσας την διεξαγωγήν αυτής εις τον διακεκριμένον εν Καΐρω ομογενή δικηγόρον κ. Κωνσταντίνον Λύτσικα […] Την περίεργον ταύτην δίκην θέλομεν μετά προσοχής παρακολουθήσει.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.4.1888 – Οι Αθηναίοι δεν ελησμόνησαν τον αιθίοπα, ον ο Γεώργιος Καλλέργης, εξαγοράσας εν Αιγύπτω, εδωρήσατο τω 1853 ή 1854 τη αειμνήστω βασιλίσση της Ελλάδος Αμαλία και ον η ευσεβής ηγεμονίς εβάπτισε, καλέσασα, τω ονόματι του Μάρκου… ότε εν έτει 1862 η βαυαρική δυναστεία, κατελύθη ο νέος Μάρκος ανεχώρησεν εκ της Ελλάδος, έμεινε παρά τη αειμνήστω βασιλίσση, μέχρι της αποβιώσεως αυτής, είτα  δε ενεκατέστη εν Μονάχω ιδρύσας καπνοπωλείον.

Πάντες οι εν Μονάχω Έλληνες εις το κατάστημά του μετέβαινον και εκεί διήνυον ευχαρίστως ώρας. Ο καλός Μάρκος απεβίωσε πρότινων ημερών, κατά τας εκ Μονάχου ειδήσεις κατέλιπεν δε περιουσίαν οκτώ μέχρι δέκα χιλιάδας δραχμών. Ο εν Μονάχω πρόξενος της Ελλάδος εζήτησε τας δεούσας πληροφορίας περί της αστικής καταστάσεως του αποβιώσαντος Έλληνος υπηκόου, ουδένα καταλιπόντος νόμιμον ή αναγκαίον κληρονόμον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24.5.1888 – Νέα Ατμοπλοΐα. Εν Αιγύπτω συνεστήθη νεωστί ελληνική ατμοπλοΐα «Κρήτη» ονομασθείσα, ης σκοπός είναι η δι’ ιδίων ατμοπλοίων, ανάπτυξις της μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου συγκοινωνίας, άρχεται δε οσονούπω των εργασιών αυτής.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.11.1888 – Αφίκετο εις την πόλιν μας ο υιός και διάδοχος του βασιλέως των κανονίων, ως απεκλήθη, Κρουπ. Ο Ερν. Κρουπ, ο μέγιστος των βιομηχάνων, και εις των πλουσιοτέρων της Γερμανίας, διευθύνει ως κληρονόμος του πατρός του το ευρύτατο των εργοστασίων των νεωτέρων χρόνων [...]
Ο κ. Ερν. Κρουπ συνοδεύεται υπό δέκα πέντε ατόμων, τηλεγραφικώς δ’ είχε παραγγείλει να τω κρατηθώσι ευρέα οικήματα εν τω ξενοδοχείω της «Μεγάλης Βρετανίας».

ΑΙΩΝ, 8.10.1882 – Κιρκάσιοι, περιοδεύοντες κατά την επαρχίαν Μαργαριτίου, διέπραξαν τα αίσχιστα εν τω χωρίω Δραγουμή, ου ένεκα τρεις χωρικοί, λαβόντες τα όπλα, τοις επετέθησαν, εφόνευσαν δύο, ετραυμάτισαν έτερον και προσέφυγον εις την Άρταν, διηγούμενοι φοβερά αυτών τερατουργήματα και ληστείας εις πλείστα χωρία της επαρχίας Ιωαννίνων.

ΑΙΩΝ, 19.10.1882 – Εκ της «Φωνής» της Κερκύρας ερανιζόμεθα τα εξής: «Το μεταξύ Κερκύρας και Ηπείρου εμπόριον ενεργείται διά μικρών πλοιαρίων, άτινα ανήκουσιν ως επί το πλείστον εις Κερκυραίους, οίτινες όπως πορισθώσι τον επιούσιον άρτον μεταβαίνουσιν εις τους μάλλον απομεμακρυσμένους λιμένας της Ηπείρου και εις μυρίους εκτίθενται κινδύνους· εις τους κινδύνους όμως τούτους προσετέθησαν νυν και αι επιθέσεις των τα παράλια φυλαττόντων Οθωμανών χωροφυλάκων, οίτινες επιβαίνουσι πολλάκις των πλοιαρίων και αφαιρούσε δια της βίας παν ό,τι δύνανται.

Πλείστα παρατράγουδα μέχρι τούδε συνέβησαν, επί του παρόντος δε αρκούμεθα να αναφέρωμεν τα εξής: Κατά την 27 λήξαντος ο πλοίαρχος Μαρίνος Ζαρνιώτης ηναγκάσθη να προσαρμοσθή, ένεκα της επελθούσης τρικυμίας, εις θέσιν Βαθύ, αφού δε ηγκυροβόλησαν, επέβησαν του πλοιαρίου εξ Οθωμανοί χωροφύλακες, οίτινες σταθμεύουσιν εν Σαγιάδα, και τω αφήρεσαν άπαντα τον εν τω πλοίω ευρισκόμενον άρτον, τέσσερα φράγκα, προσέτι δε τα φορέματα και τας κλινοστρωμνάς των ανδρών του πληρώματος.

Την 28 του ιδίου ο πλοίαρχος Κωνσταντίνος Δούης, όστις διηυθύνετο μετά του πλοίου του προς την Χειμάρραν με φορτίον αραβοσίτου, ηναγκάσθη ένεκα του πνέοντος ανέμου να προσαρμοσθή εις θέσιν Φτελιά την πρωΐαν της αυτής ημέρας, επέβησαν του πλοίου οι αυτοί χωροφύλακες, προς ους ο πλοίαρχος έδωκε καφέ και άρτον, το δε απόγευμα μετέβησαν εκ δευτέρου εις το πλοίον και απειλήσαντες, δι’ ων έφερον όπλων, αφήρεσαν άπαντα τον εντός του πλοίου ευρισκόμενον άρτον [...]