Αθλοθετούνται 51 βραβεία για την κτηνοτροφική έκθεση Ρόδου

ΑΙ “ΜΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ” ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕ ΕΙΣ ΤΟ “ΘΕΡΜΑΙ”

Σήμερον 9.30 εσπερινήν εις το “Θέρμαι” θα δοθή ο Χορός των Συντακτών, κατά την διάρκειαν του οποίου θα εκλεγούν οι “Μις Καλοκαίρι 1958” και “Μις Δωδεκάνησος”.  Το πρόγραμμα θα πλαισιωθή από την ορχήστρα Ρουχωτά και από άλλας καλλιτεχνικάς εμφανίσεις.

Χθες συνεχίσθη η αποστολή δώρων δια τας “Μις”, μεταξύ άλλων δε προσέφερον δώρα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Νίκος Φώκιαλης κ.ά.

Η “Θηραϊκή Ατμοπλοΐα” προσέφερεν εν εισιτήριον Α’. θέσεως Ρόδου-Πειραιώς-Ρόδου δι’ ατμοπλοίου της, ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος, οπτικός, εν ζεύγος γυαλιών ηλίου ο κ. Λουιζίδης ένα κολλιέ κ.λπ.
 

ΗΘΛΟΘΕΤΗΘΗΣΑΝ 51 ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦ. ΕΚΘΕΣΙΝ ΡΟΔΟΥ
Η αγροτική τράπεζα της Ελλάδος, ηθλοθέτησεν 6 βραβεία εισέτι δια την Γ. κτηνοτροφικήν έκθεσιν Αγίου Σουλά Σορωνής, αξίας 2300 δραχμών.  Ούτω το σύνολον των αθλοθετηθέντων τόσον υπό του υπουργείου γεωργίας όσον και υπό της ΑΤΕ βραβείων ανέρχεται εις 26, συνολικής αξίας 7.700 δραχμών. 

Έτερα 25 βραβεία, συνολικής αξίας 5.750 δραχμών ηθλοθετήθησαν υπό της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, της κοινότητος Σορωνής και του γεωργικού πιστωτικού συνεταιρισμού Σορωνής.  Η Ένωσις συνεταιρισμών θα αναλάβη επίσης την μεταφοράν των προς έκθεσιν ζώων δι’ εξόδων της.

Υπό της διευθύνσεως γεωργίας ανεκοινώθη ότι εκτός των εις τον πίνακα βραβεύσεων αναφερομένων κατηγοριών ζώων, δύνανται να εκτεθούν και άλλα ζώα.  Επίσης εγνωστοποιήθη εκ νέου, ότι τα μεταφερθησόμενα μετά την 9ην πρωινήν της προσεχούς Τρίτης ζώα, εις τον τόπον της εκθέσεως, δεν θα δυνηθούν να μετάσχουν του διαγωνισμού.
 

ΚΑΜΨΙΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΟΜ/ΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Ρόδου, καλούνται το ταχύτερον οι ησφαλισμένοι όπως σπεύσουν και δηλώσουν τον αριθμόν των τέκνων των ηλικίας κάτω των 6 ετών, προκειμένου, βάσει των δηλώσεων, να ζητηθούν ανάλογα εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδος.

Εξ άλλου ανεκοινώθη εκ του Υγειονομικού Κέντρου, ότι γενικώς παρατηρείται κάμψις του αριθμού των κρουσμάτων πολιομυελίτιδος κατά το Α’ δεκαπενθήμερον του Ιουλίου.
 

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Αύριον την 5 μ.μ. θα λάβη χώραν εις το εθνικόν στάδιον η προαγγελθείσα τελετή της 35ετηρίδος του ΔΑΣ Δωριέως.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέλασιν έπαρσιν Σημαίας, εθνικόν Υμνον, προσλαμάν επιτίμου προέδρου κ. Γαβριήλ Μισίου, ποδοσφαιρικόν αγώνα Τσικό, εκκίνησιν εφήβων αθλητών δια τον αγώνα δρόμου επί ανωμάλου εδάφους (Γύρος του Κάστρου), Στέψιν πρωταθλητών τιμητικαί διακρίσεις, Αγώνα παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, απονομήν βραβείων και αποστολή Σημαίας.  Η Ελλανόδικος επιτροπή θα είναι οι κ.κ. Μοσχής, Ι. Παπανικολάου, Σ. Μπέης, Κ. Μιχαλάκης, Ι. Πολίτης, Γ. Σαρζετάκης, Ι. Κοζάς, Ι. Παπαστέργου και Σ. Κοντός. Η επιτροπή Κριτών και χρονομετρών θα είναι οι κ.κ. Β. Θέμελης, Μ. Δουράκος, Δ. Αγγέλου, Κ. Μελίνης, Ν. Ι. Γιαννάς, Α. Αραπούδης και Ν. Πιπίνος.

Η γραμματεία κατηρτίσθη από τους κ.κ. Α. Καταβενάκη, Ι. Οικονομίδη, Δ. Σαρρή, Μ. Μαντικού.

Εκφωνηταί οι κ.κ. Γ. Ζαχαριάδης, Κ. Τσαλαχούρης, έφοροι τάξεως οι κ.κ. Ν. Χατζηγεωργίου, Ν. Βρατσάλης, Ι. Πανάγος.
Αθλητίατρος ο Μ. Μελάς, Νοσοκόμος ο κ. Ν. Πολίτης, γυμνασίαρχος ο κ. Παύλος Παυλίδης.  Βοηθός ο κ. Β. Λεβέντης διαιτητής ο κ. Μιχαήλ Σταμούλης και το γενικόν πρόσταγμα θα έχη ο κ. Γ. Μίσιος.
 

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΠΕΖΟΝΑΥΤΑΙ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον αριθμός αμερικανικών οπλιταγωγών και άλλων πολεμικών, τα οποία θα παραμένουν ενταύθα επ’ ολιγοήμερον.  Κατ’ άλλας πληροφορίας, τα αναμενόμενα σκάφη είναι 4, η κίνησις δε αμερικανικών πολεμικών εις Ρόδον θα συνεχισθή μέχρι της 8ης Αυγούστου.  Των αναμενομένων σκαφών, ως εγνώσθη επιβαίνουν τμήματα πεζοναυτών.