Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Μαριτσών

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ

Εις το χωρίον Μαριτσά από το έτος 1952 ιδρύθη και λειτουργεί Σωματείον υπό την επωνυμίαν Φιλόπτωχος Αδελφότης Μαριτσών, σκοπός του οποίου είναι η ηθική, οικονομική και κοινωνική εν γένει υποστήριξις και ενίσχυσις των δεινοπαθουσών και απόρων οικογενειών και ατόμων της Κοινότητος.

Η ίδρυσις του Σωματείου τούτου οφείλεται εις την πρωτοβουλίαν του εκ Μαριτσών Σάββα Ιωάννου Φύλλη και με την συμπαράστασιν και συμβολήν φιλανθρώπων κατοίκων του χωρίου Μαριτσά.

Το Σωματείον της Φιλοπτώχου Αδελφότητος διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών διά μυστικής ψηφοφορίας.

Μέλη του Σωματείου είναι όλοι οι κάτοικοι του χωρίου άνδρες και γυναίκες οι συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας των.

Πόροι του Σωματείου είναι: 1) το δικαίωμα εγγραφής και αι μηνιαίαι εισφοραί των μελών, 2) δωρεαί και κληροδοτήματα, 3) έσοδα εορτών και θεατρικών παραστάσεων.

Ανώτατον Διοικητικόν Όργανον του Σωματείου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος είναι η Γενική Συνέλευσις των μελών η οποία συγκαλείται και Προεδρεύεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικώς δις του έτους.

Από της ιδρύσεως του Σωματείου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Μαριτσών τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια αυτού επέδειξαν μεγάλην δραστηριότητα και ενεργητικότητα ως προς την είσπραξιν των εισφορών και άλλων εσόδων επίσης δε και εις την οικονομικήν ενίσχυσιν και φαρμακευτικήν περίθαλψιν των δεινοπαθούντων απόρων οικογενειών και κατοίκων του χωρίου, που από της ιδρύσεως του εν λόγω Σωματείου μέχρι σήμερον πλείσται άποροι οικογένειαι έτυχον οικονομικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως εκ μέρους του Σωματείου τούτου το οποίον θεωρείται η ελπίς και η σωτηρία των πτωχών.

Ωσαύτως μεγάλην δραστηριότητα και ενεργητικότητα καταβάλλουν και αι γυναίκες του χωρίου διά την οικονομικήν ενίσχυσιν του ταμείου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και διά την φαρμακευτικήν περίθαλψιν των πασχόντων ασθενών.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΡΩΝΗ
Η διεύθυνσις γεωργίας Δωδεκανήσου, δι’ ανακοινώσεώς της παρεκάλεσε τόσον τους ξένους όσον και τους Ροδίους, να επισκεφθούν την προσεχή Τρίτην την κτηνοτροφικήν έκθεσιν του Αγίου Σουλά, που συνδυάζεται με το γνωστόν Λαϊκό πανηγύρι που τόσον αρέσει εις τους ξένους και με τους αγώνας ιπποδρομίας. Η συγκοινωνία, με λεωφορεία θα είναι συνεχής.

Η ΡΟΔΟΣ ΕΛΚΥΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Η Ελβετική εφημερίς “Γκαζέτ βαν Λίμπουργκ”, εδημοσίευσε εκτενές άρθρον διά την Ελλάδα, σημαντικόν δε μέρος του άρθρου αυτού είναι αφιερωμένον εις την Ρόδον. Η εφημερίς γράφει: «Η Ελλάς είναι υπερβολικά πλουσία εις αξιοθέατα.

Το γοητευτικόν τοπίον της προσφέρει εις τον περιηγητήν αλησμονήτους στιγμάς. Αι Αθήναι, η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Μύκονος, είναι τα ισχυρά σημεία έλξεως του ενδιαφέροντος. Η Ρόδος, πάντοτε έχει ισχυράν ελκυστικήν δύναμιν λόγω των εντόνων αντιθέσεων τας οποίας παρουσιάζει. Εις Ρόδον, δύναται να εύρη ο ξένος την νησιωτικήν απλότητα εν συνδυασμώ με την κοσμοπολιτικόν άνεσιν.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Επιτυχίαν εσημείωσεν η δοθείσα χθες χοροεσπερίς της Ενώσεως Συντακτών εις το ξενοδοχείον “Θέρμαι”, κατά την διάρκειαν της οποίας εξελέγησαν αι Μις Δωδεκάνησος και Μις Καλοκαίρι.

Εκτενή περιγραφήν του χορού, εις τον οποίον παρέστη ό,τι εκλεκτότερον έχει ή φιλοξενεί η Ρόδος θα δημοσιεύσωμεν την Τρίτην.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΑΙΩΝ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΝ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Κατά πληροφορίας εκ των βορειοαφρικανικών παραλίων όπου ευρίσκονται τα σπογγαλιευτικά της Σύμης, αι εργασίαι της σπογγαλιείας είναι επιτυχείς και η απόδοσις εις σπόγγους ικανοποιητική.

Οι Συμαίοι σπογγαλιείς εις επιστολάς των, περιγράφουν την ικανοποίησίν των εκ της αποδόσεως εις σπόγγους και εκ των όρων εργασίας.