Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη
Μοναστηράκι Δωρίδος

 

Ο Αριστείδης Δαμαλάς (1855-1889) γιός του δημάρχου Ερμουπόλεως Αμβροσίου Δαμαλά και εγγονός του δημάρχου Πειραιώς Λουκά Ράλλη, ηθοποιός στο Παρίσι, υπήρξε ο μοναδικός σύζυγος της πιο φημισμένης ηθοποιού του κόσμου, της περιώνυμης Σάρας Μπερνάρ (1844-1923).

Ο Γεώργιος Ζωγράφος (1863-1920) γυιος του μεγάλου ευεργέτη του έθνους Χριστάκη Ζωγράφου (1820-1896) διετέλεσε δύο φορές Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος.

Οι υπόλοιπες δημοσιευόμενες «ειδήσεις» έχουν αλιευθή από την εβδομαδιαία ελληνόφωνη εφημερίδα του Λονδίνου Η ΕΣΠΕΡΙΑ, αναφέρονται στον Α’ Π.Π. και στον εθνικό διχασμό της εποχής, όπως στα Νοεμβριανά του 1916.

Παρελαύνουν ακόμα σ’ αυτές Έλληνες του Λονδίνου, Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στον Αγγλικό και Γαλλικό στρατό, στη Λεγεώνα των Ξένων.

Ακόμα ο διακεκριμένος Δημοσιογράφος της εποχής Χρήστος Καίσαρης (†1951), καταγόμενος από το χωριό Βαβούρι της Μουργκάνας.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος.

Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 29-2-1888. Ο ημέτερος κ. Αριστείδης Δαμαλάς, ο εν Παρισίοις διακεκριμένος έλλην ηθοποιός, συμβληθείς μετά τινος εργολάβου, αναχωρεί προσεχώς εις Αμερικήν, όπου θέλει εμφανισθή εν τη παραστάσει της «Φρουφρού» και της «κυρίας με τας καμελείας». […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1-3-1888. Ο κ. Γεώργιος Χ. Ζωγράφος, υιός του διαπρεπούς ομογενούς Χρηστάκη Εφένδη Ζωγράφου του πλείστας εις το έθνος παρασχόντος ευεργεσίας και γυναικάδελφος του αξιοτίμου κ. Κ. Καραπάνου διήλθεν επιτυχώς πάντας τους βαθμούς των εξετάσεων εν τω πανεπιστημίω του Μονάχου και ανηγορεύθη διδάκτωρ της Νομικής μετά του βαθμού άριστα και μετά πολλών επαίνων.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 5-1-1917. …Ο εν Λονδίνω προσωρινώς διαμένων πατριωτικώτατος εκ Σύρου εφοπλιστής κ. Αρτέμιος Δρ. Θεοδωρίδης και η χαριτόβρυτος δεσποινίς Άννα Μαρτή Κουλουκουντή… αδελφή των γνωστών εφοπλιστών Αδελφών Κουλουκουντή, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 2-2-1917. Διέμεινεν ολίγας ημέρας εις Λονδίνον επ’ αδεία ο στρατιώτης του Βρετανικού στρατού ημέτερος ομοεθνής κ. Ιωάννης Ζαβιτσιάνος και ανεχώρησεν πάλιν εις το Βρετανικόν εν Γαλλία μέτωπον. […] Ο κ. Ζαβιτσιάνος εγεννήθη εν Ιθάκη και διέμεινεν εργαζόμενος εις την Νοτ. Αφρικήν… έπειτα μετέβη εις την Αυστραλίαν και Ν. Ζηλανδίαν. […] Με τον στρατόν αυτόν ως ΑΝΖΑΚ έλαβε μέρος εις την επικήν εκστρατείαν των Δαρδανελλίων, […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 18-5-1917. Υπολοχ. Σωτηρόπουλος πεσών γενναίως εις την Σομ την 9ην Ιουλίου 1916… Ο κ. Παπαντωνόπουλος, λοχαγός του Ελλην. Στρατού, υπηρετεί επίσης ως υπολοχαγός εις τον Γαλλικόν στρατόν διακριθείς εις πολλάς μάχας.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 8-6-1917. …αναγγέλομεν ότι ο συμπολίτης ιατρός κ. Πρεκόπουλος… διωρίσθη υφηγητής της Ανατομίας εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 22-6-1917. «…Ουκ ολίγοι είναι οι Έλληνες εν τω Γαλλικώ στρατώ… Εις το 2ον Σύνταγμα της λεγεώνος των Ξένων υπηρετούν έλληνες ανερχόμενοι εις το εν τρίτον της όλης δυνάμεώς του… Εκτός τούτων υπηρετούν ισάριθμοι έλληνες εθελονταί εις το 1ον Σύνταγμα της αυτής λεγεώνος, το οποίον δρα εν Μακεδονία. Ούτω πως εν συνόλω τους δύο χιλιάδας μόνον εις την Λεγεώνα των Ξένων».

Η ΕΣΠΕΡΙΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ, 13-7-1917. Ο εν Παρισίοις διαμένων Κεφαλλήν εφοπλιστής κ. Ν. Αμπατιέλλος εδώρησεν εις την Γαλλικήν Κυβέρνησιν, προς εκδήλωσιν ευγνωμοσύνης διά τας νέας προς την Ελλάδα ευεργεσίας αυτής, 500.000 φράγκα, εκ των τόκων των οποίων να βοηθούνται αι ενδεείς οικογένειαι των κατά τας απαισίας μνήμης σκηνάς της 1ης Δεκεμβρίου εν Αθήναις πεσόντων Γάλλων στρατιωτών. […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 27-7-1917. Την παρελθούσαν Τρίτην έγινεν εν Λονδίνω μεγάλη πώλησις πλουσίας συλλογής αρχαίων αγαλμάτων, εις τον δημοπρατικόν οίκον Κρίστι. […] Μεταξύ των αγοραστών ήτο ο εν Λονδίνω έλλην Πρεσβευτής, ο οποίος εκ μέρους του κ. Μιχ. Εμπειρίκου, ηγόρασεν αντί 1208 λιρών ελληνικόν άγαλμα της Αφροδίτης εκ μαρμάρου της Πάρου, το οποίον θα προσφερθή εις το Εθνικόν Μουσείον Αθηνών. […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 27-7-1917. King’s College… Εις την διδασκαλίαν του Κινγκς Κόλλετζ… περιελήφθη και η Νέα Ελληνική – η αρχαία, φυσικά, διδάσκεται από έδρας εις την εντέλειαν,… - η ομιλουμένη, η αληθινά ζωντανή. Το Κινγκς Κόλλετζ διωργάνωσε δι’ ιδίων εξόδων σειράν μαθημάτων της γλώσσης μας, χάριν ιδίως των Άγγλων αξιωματικών, οι οποίοι θα εστέλλοντο ως διερμηνείς εις την Βαλκανικήν. Η γνωστή εις το κοινόν της «Εσπερίας» κυρία Γκάρντνερ έδωσε σειρά μαθημάτων, ως επίσης δε και ο ημέτερος συνεργάτης κ. Χρ. Καίσαρης έδωκε καθ’ όλον το δεύτερον εξάμηνον του σχολικού έτους 1916-1917 σειράν μαθημάτων διά τον αυτόν σκοπόν.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 10-8-1917. Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΓΚΣ ΚΟΛΛΕΤΖ. Ευχαρίστως αγγέλλομεν ότι ο φίλος κ. Χρ. Καίσαρης προσελήφθη ως τακτικός Lecturer (υφηγητής) της Νέας Ελληνικής εις το Πανεπιστήμιον του Λονδίνου (King’s College), αποτελών μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος τούτου. […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 10-8-1917. Υιός του ενταύθα συμπατριώτου κ. Αλεξ. Δαμιανού, υπηρετεί εις τον Αγγλικόν στρατόν από διετίας περίπου και ευρίσκεται εις το εν Γαλλία Βρετανικόν μέτωπον. […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 14-9-1917. Ο ανδρείος αεροπόρος κ. Παντελής Ψύχας. Ο κ. Ψύχας όστις θεωρείται εις εκ των καλλιτέρων εκ των σημερινών αεροπόρων του Ελληνικού ναυτικού έχει τιμηθή διά του αγγλικού στρατιωτικού Σταυρού… διά τα πολλά αεροναυτικά κατορθώματα κατά τα οποία έδειξε απαράμιλλον ψυχραιμίαν και ετοιμότητα πνεύματος. Ο κ. Ψύχας μετά του υποπλοιάρχου κ. Μωραϊτίνη, ανετίναξεν εξ ύψους 200 μέτρων, 3 βουλγαρικά τραίνα, γεμάτα από πυρομαχικά και στρατόν, εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν της Δράμας. […]