Ποιοι πρώτευσαν στους αγώνες του Αγίου Σουλά Σορωνής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Εις τον Ιερόν Ναόν Φανερομένης ετελέσθησαν χθες οι γάμοι του κ. Ιωάννου Σ. Ιωαννίδη μετά της δος Φαίδρας Δ. Φιλίππου, θυγατρός του καθηγητού των Μαθηματικών κ. Δ. Φιλίππου. Η “Ροδιακή” εύχεται εις το νεαρόν ζεύγος τον συζυγικόν βίον ευδαίμονα και ανέφελον.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Εις την τελέσασαν τους γάμους της Μερσίνη Παπαθανασάκη μετά του εκλεκτού της καρδιάς της Αθανασίου Αθανασίου ευχόμεθα κάθε ευτυχία.
Οικ. Παπαδόπουλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η σχολική εφορεία του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου της Κοινότητος Ολύμπου (Καρπάθου), θεωρεί καθήκον επιβεβλημένον όπως και δημοσία εκφράσει προς τον κ. Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Γεώργιον Ρεμπάκον καθώς και προς άπαν το υπ’ αυτόν διοικητικόν Συμβούλιον του ΝΤΔ τας απείρους αυτής ευχαριστίας ως και σύμπαντος του πληθυσμού του Συνοικισμού, διά την εις αυτήν χορήγησιν του ποσού των εκατόν τεσσαράκοντα εννέα χιλ. οκτακοσίων δέκα δραχμών, (αριθμ. 149.810) διά την αποπεράτωσιν των εργασιών του Διδακτηρίου.

Ο Πρόεδρος Σωτήρ. Φαρμακίδης
Ο ταμίας Κωνστ. Διακογεωργίου
Ο Γραμματεύς Ηλίας Ζωγραφίδης

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Εις την εξαδέλφην μου Αμαλία Λαμπίρη τελέσασα τους γάμους της εν Σωλομπούρου Ροδεσίας, μετά του εκεί εγκατεστημένου εμπόρου Αντωνίου Αντωνιάδη εκ Κύπρου, εύχομαι πάσαν ευτυχίαν.
Φράντζος Φραντζής
φαρμακοποιός

ΠΟΙΟΙ ΕΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΟΡΩΝΗΣ
Ανεκοινώθησαν χθες τα αποτελέσματα των αγώνων των Αγροτοπαίδων Δωδεκανήσου, κατά την Γεωργοκτηνοτροφικήν συγκέντρωσιν του Αγίου Σουλά.

Ούτως εις τα αγωνίσματα αγροτονεανίδων ενίκησαν αι εξής:
Σακκοδρομίαι 1η Β. Πιστόλα, 2α Β. Αφεντούλη, 3η Ε. Γαννίκου. 80 μ. ταχύτητος: 1η κ. Λαμπρακοπούλου, 2α Ε. Γιαννίκου, 3η Μ. Χατζηνικολάου.
Άλμα εις μήκος: 1η Κ. Τσαμπάκου, 1α Κ. Δραγώνα, 3η Κ. Λαμπρακοπούλου.
Ακοντισμός: 1η Ε. Χατζησταματίου, 2α Μ. Γεωργίου, 2η Μ. Χατζηνικόλα.

Εις τα αγωνίσματα αγροτοπαίδων ενίκησαν οι εξής:
Χορτοδρομία 80 μ. Ν. Λεριάς, Ε. Δημητράς, Κ. Παπαστάτης.
100 μ. 1ος Ε. Δημητράς, 2ος Ν. Λούπης, 3ος Γ. Παπακωνσταντίνου.
Δρόμος 1000 μ. 1ος Ν. Λεριάς, 2ος Σ. Δρακιού, 3ος Γ. Παπακωνσταντίνου.
Άλμα εις ύψος: 1ος Ν. Μοσχούς, 2ος Ε. Αυγενικός, 3ος Ε. Πατρακάκης.
Άλμα εις μήκος: 1ος Β. Παπαοικονόμου, 2ος Ε. Δημητράς, 3ος Ν. Λούπης.
Άλμα τριπλούν: 1ος Γ. Μαρίνος, 2ος Β. Παπαοικονόμου, 3ος Ε. Δημητράς.
Λιθοβολία: 1ος Δ. Διαμαντής, 2ος Κ. Μοσχούς, 3ος Ι. Σπάρταλης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Σήμερον διά του μότορσιπ της γραμμής αναχωρεί διά Σύμην η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων προς εξέτασιν διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων. Εν συνεχεία θα μεταβεί εις την Ιεράν Μονήν του Πανορμίτου όπου θα παραμείνει επί 10ήμερον.

ΑΠΕΘΕΩΡΗΘΗΣΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΑΠΟΡΙΑΣ
Χθες ο προϊστάμενος του κέντρου κοινωνικής προνοίας κ. Χάχλας μετέβη εις διαφόρους κοινότητας και επιθεώρησε τας εκεί επιτροπάς εξακριβώσεως απορίας.


ΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΛΑΕΡΜΑ
Ως εγνώσθη, εντός του μηνός περατούνται αι εργασίαι διά την ασφαλτόστρωσιν της πλατείας της Κοινότητος Λαέρμων.