Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Πέμπτη 9 Αυγούστου, για να συζητήσει τρέχοντα θέματα που αφορούν κυρίως τεχνικά έργα και δεσμεύσεις ποσών για δαπάνες.

Αναλυτικά,  η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:
1. Έγκριση όρων  δηµοπράτησης  σύµφωνα  µε  την  εφαρµογή  του  άρθρου  32  παρ.  2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016 για το έργο: «Επείγουσες επεµβάσεις αποκατάστασης στο Οδικό ∆ίκτυο της Ν. Σύµης µετά τις θεοµηνίες στις 13-11-2017».
2. Έγκριση    2ου  Πρακτικού    της    Επιτροπής    ∆ιαγωνισµού    µε    α/α    67724    του έργου: «Αποκατάσταση  βλαβών  επί  της  επαρχιακής  οδού  Αφάντου  –  Ψίνθος»  µε  την εισήγηση  επί  της  ενστάσεως  Οικονοµικού  Φορέα  κατά  της  απόφασης  91/2018  της Οικονοµικής Επιτροπής.

3.  Έγκριση  2ου   πρακτικού  (2ο   στάδιο-κατακύρωση  του  διαγωνισµού  στον  προσωρινό µειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε α/α συστήµατος 71231 του έργου: «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήµονας».
4.  Έγκριση  2ου   πρακτικού  (2ο   στάδιο-κατακύρωσης  του  διαγωνισµού)  διεξαγωγής  του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού  µε  α/α  συστήµατος  72155  του  έργου:  «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Καρπάθου (2015)».

5.   Έγκριση   χορήγησης   1ης    παράτασης   προθεσµίας   εκτέλεσης   του   έργου:   «Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών κτιρίων Ν. Κάσου».
6.  Έγκριση  χορήγησης  2ης   παράτασης  προθεσµίας  εκτέλεσης  του  έργου:  «∆οµητική αποκατάσταση- Επεµβάσεις στο Κωδωνοστάσιο Ι. Ναού Παναγίας Φιλερήµου».

7.  Έγκριση  Συµπληρωµατικής  –  Τροποποιητικής  µελέτης,  του  1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   Εργασιών     και  της  1ης    Συµπληρωµατικής  Σύµβασης  του  έργου:  «∆οµητική Αποκατάσταση – Επεµβάσεις στο Κωδωνοστάσιο Ι. Ναού Παναγίας Φιλερήµου».

8. Έγκριση  τροποποίησης της αριθ. 558/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  και  εκ  νέου  ανάδειξη  προσωρινού  µειοδότη  του  έργου: «Συντήρηση   Ηλεκτροφωτισµού   &   Φωτεινών   Σηµατοδοτών   Εθνικού   &   Επαρχιακού ∆ικτύου»
9.  Έγκριση  1ου   και  2ου   Πρακτικού  ∆ιαγωνισµού  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση αθλητικών  ειδών  γηπέδων  ποδοσφαίρου  των  ∆ήµων  Αµοργού,  Κύθνου,  Νάξου  και  µ. Κυκλάδων, Σύρου – Ερµούπολης και Τήνου.

10. Έγκριση ανάκλησης της υπ’αριθµ. 354/2018, (αρ. πρακτικού 9 / 22-06-2018) απόφαση της  Οικονοµικής  Επιτροπής  και  εκ  νέου  εισήγηση  έγκρισης  όρων  διακήρυξης   ανοιχτού διαγωνισµού για την «Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2018 στο Λονδίνο (5-7/11/2018)».

11.    Έγκριση    πρωτοκόλλων    παραλαβής    των    δαπανών    παροχής    υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
12.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
13.   Έγκριση   δέσµευσης   ποσών   για   διάφορες   δαπάνες   έτους   2018   Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

14.  Έγκριση     δέσµευσης  ποσών  για  διάφορες  δαπάνες  έτους  2018  Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
15. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες  έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
16.  Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

17. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
18.   Ορθές   Επαναλήψεις   –   Τροποποιήσεις   -   Ανακλήσεις,   αποφάσεων   Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

19. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
20. Εγκρίσεις µετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
21. Εγκρίσεις µετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συµβούλων.