Ανατέθηκαν οι μελέτες  για το παλιό κτίριο του ΙΚΑ Ρόδου

Να θέσει σε λειτουργία το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, που εγκαταλείφθηκε ως “σεισμόπληκτο” πριν από τρεις δεκαετίες, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο (στις 2 Αυγούστου συγκεκριμένα) αποφάσισε ύστερα από διαγωνσιμό που έγινε, να αναθέσει τις απαιτούμενες μελέτες, ώστε να αποτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και να εκπονηθεί παράλληλα η οριστική μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου.

Πρόκειται μάλλον για θετική εξέλιξη, αφού το συγκεκριμένο κτίριο έχει αφεθεί στην τύχη του για τρεις δεκαετίες με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε ερείπιο.

Πιθανολογείται βέβαια ότι για την ενίσχυση του κτιρίου, εάν και εφόσον προχωρήσει η διαδικασία, θα απαιτηθούν αρκετά χρήματα, αφού το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο.

Φαίνεται πάντως ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ επιδιώκει την επισκευή του κτιρίου, με σκοπό να μεταφέρει κάποιες εκ των υπηρεσιών του εκεί.

Και στο παρελθόν πάντως, τόσο ο Δήμος Ρόδου, όσο και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν ζητήσει από τους αρμόδιους του ΙΚΑ να επισκευαστεί το κτίριο, χωρίς να εισακουστούν.

Με την πρόσφατη απόφαση διαμορφώνονται νέα δεδομένα και εκ των πραγμάτων οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, στην απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ, αναφέρει τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α ́ 85/12-05-2016), καθώς και του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α ́ 236/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου.
2.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τις με αριθμ. πρωτ.Δ9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017), οικ. 37148/Δ1/13152/04-07-2018 (ΦΕΚ 382/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-07-2018) και οικ. 38601/Δ1/13609/11-07-2018    (ΦΕΚ    404/τ.    Υ.Ο.Δ.Δ./13-07-2018) τροποποιητικές αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. Γ31/2759/02-08-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, με θέμα: «Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της τεχνικής υπηρεσίας: Επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι, αποτίμηση επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου επί των οδών Μ. Κων/νου και Παλαιολόγου στη Ρόδο, ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α.».

4. Τις απόψεις των μελών.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της τεχνικής υπηρεσίας «Επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι, αποτίμηση επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου επί των οδών Μ. Κων/νου και Παλαιολόγου στη Ρόδο, ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α.», στην ένωση οικονομικών φορέων «CERS – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 996940222 και «ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΝΤΟΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 076514642, με ποσό προσφοράς #49.500,00# € πλέον του ΦΠΑ ή #61.380,00# € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Β) Τη διαμόρφωση του οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών μετά τη δοθείσα έκπτωση καθώς και την ανάθεση εκπόνησης αυτών σε κάθε μέλος της ένωσης των οικονομικών φορέων, ως εξής:

Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης: Αποτύπωση φέροντος οργανισμού και βλαβών/φθορών αυτού.
Ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 4.500,00 €
Μέλος της ένωσης που θα εκπονήσει την υπηρεσία/μελέτη: CERS    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ

Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης: Τεκμηρίωση ποιότητας και μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών
Ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 9.000,00 €
Μέλος της ένωσης που θα εκπονήσει την υπηρεσία/μελέτη:  CERS    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ

Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης: Αποτίμηση υπάρχοντος και προμελέτη ενίσχυσης
Ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 12.000,00 €
Μέλος της ένωσης που θα εκπονήσει την υπηρεσία/μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΝΤΟΥΝΗΣ

Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης: Εκπόνηση οριστικής μελέτης ενίσχυσης
Ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 12.000,00 €
Μέλος της ένωσης που θα εκπονήσει την υπηρεσία/μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΝΤΟΥΝΗΣ

Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης: Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ενίσχυσης
Ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 12.000,00 €
Μέλος της ένωσης που θα εκπονήσει την υπηρεσία/μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΝΤΟΥΝΗΣ

Σύνολο: 49.500,00 €

Γ) Την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο.

Δ) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. - Υποδιοικητής ΕΦΚΑ
Σκοπούλης Ιωάννης»