Οι Μασαρενοί αρνούνται να δώσουν νερό στα κτήματα Μαλωνιτών

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 5ΕΤΗΣ ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΥΠ’ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΧΘΕΣ

Βαρείαν εγκεφαλικήν διάσεισιν και πολλαπλά τραύματα εις την κεφαλήν και σε διάφορα άλλα μέρη του σώματός του, υπέστη ο 5ετής Αντώνης Τρικοίλης παρασυρθείς χθες την μεσημβρίαν υπ’ αυτοκινήτου.

Ο μικρός ευρίσκετο προ της οικίας του πατρός του, παίζων μετ’ ομηλίκων του εις την οδόν Ορφανίδου, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εν αυτοκίνητον, το οποίον τον παρέσυρε και τον εξετίναξεν εις απόστασιν 5 μέτρων.
Πάραυτα έσπευσαν παρατυχόντες πολίται οι οποίοι περισυνέλλεξαν τον μικρόν και τον μετέφεραν εις το Νοσοκομείον, όπου διεπιστώθη το κρίσιμον της καταστάσεώς του.

Σημειωτέον ότι η οδός Ορφανίδου είναι μοναδικής κατευθύνσεως, παρά ταύτα όμως πολλοί αυτοκινητισταί παραβαίνουν τας διατάξεις.

Αξιοσημείωτον επίσης είναι ότι εις εκ των κατοικούντων εις την οδόν Ορφανίδου, εκμανείς εκ του δυστυχήματος, έφραξε δια διαφόρων αντικειμένων την έξοδον της οδού, προφανώς δια να υπενθυμίση την απαγορευτικήν διάταξιν.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ”
ΟΙ ΜΑΣΑΡΕΝΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΥΔΩΡ ΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΛΩΝΙΤΩΝ
παρά τον Νόμον περί γεωτρήσεων


Ελάβομεν και δημοσιεύομεν την ακόλουθον επιστολήν.

Κύριε διευθυντά,
Η κοινότης  Μάσαρη διαθέτει άφθονον ύδωρ εκ γεωτρήσεως προς άρδευσιν των αγρών της εγγύς περιοχής. Παραδόξως και προφανώς εκ κακοβουλίας οι του χωρίου Μάσαρη ισχυρίζονται ότι δικαίωμα αρδεύσεως εκ του ύδατος τούτου της γεωτρήσεως, γενομένης δια χρημάτων του ΟΛ.Α.Π.Δ. έχουσι μόνον οι ιδιοκτήται αγρών οι οποίοι κατάγονται εκ Μασαρη ουχί δε και οι Μαλωνίται οι οποίοι συνέβη να είναι κάτοχοι αγρών ποτιστικών κειμένων εις την περιφέρειαν του χωρίου Μάσαρη.

Αλλ’ αν δεν απατώμεθα ανεξαρτήτως των άλλων απόψεων, ο νόμος περί γεωτρήσεων υποχρεώνει τον κύριον της γεωτρήσεως να παραχωρήση την πλεονάζουσαν ποσότητα εις ενδιαφερομένους ιδιοκτήτας γειτονικών κτημάτων, του αντιτίμου εκ της τοιαύτης παραχωρήσεως αποτελούντος μάλιστα έσοδον του δημοσίου.  Νομίζομεν ότι η αρμοδία υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας επιβάλλεται να επέμβη εις την διένεξιν και να θέση τα πράγματα εις την θέσιν των.

ΕΝΑΣ ΜΑΛΩΝΙΤΗΣ

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
(Σύμη του ανταποκριτού μας)

Ελλείψει αμμωνίας το δημοτικόν παγοποιείον της νήσου μας έπαυσεν λειτουργούν από της παρελθούσης Κυριακής.

Προς τον σκοπόν τούτο οι καφεπώλαι και παγοποιοί ηναγκάσθησαν να προμηθευθούν πάγον εκ Ρόδου.
Η λόγω του κόστους όμως ηυξημένη τιμή του, αναγκάζει τους εν λόγω βιοτέχνας να διακόψουν και αυτόν επί τινάς ημέρας προς ζημίαν αυτών των ιδίων και του Δήμου ακόμη.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, το οποίον ησχολήθη με την εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων.  Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιον ενέκρινε την τροποποίησιν του Προϋπολογισμού του Δήμου Πάτμου.

ΑΦΙΞΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
Αφίκετο δι’ ολιγοήμερον ανάπαυσιν εις την πόλιν μας ο γνωστός Δωδεκανήσιος συγγραφεύς λογοτεχνικών έργων κ. Γιάννης Μαγκλής.  Ο κ. Μαγκλής ανέθεσεν εις εκδοτικόν οίκον των Αθηνών την εκτύπωσιν ενός νέου έργου το οποίον θα κυκλοφορήση κατά το φθινόπωρον.

Ο κ. ΣΕΡΓΚΕΓΕΦ ΕΜΑΤΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ
Ο Ρώσος πρέσβυς εις Αθήνας κ. Σεργκέγεφ όστις επρόκειτο να αφιχθή εις Ρόδον, εματαίωσε το ταξείδιόν του λόγω της αφίξεως του Άγγλου Πρωθυπουργού εις Αθήνας.