Ζήτησαν κρεμμύδια Ρόδου για εξαγωγή στην Κύπρο

ΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΚΡΟΜΜΥΑ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Υπό Κυπριακής επιχειρήσεως εξεδηλώθη ενδιαφέρον διά την αγοράν και εξαγωγήν εις Κύπρον, ποσότητος κρομμύων Ροδιακής παραγωγής. Η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, προς την οποία απηυθύνθησαν οι ενδιαφερόμενοι, δι’ ανακοινώσεώς της εκάλεσε τους παραγωγούς κρομμύων των περιοχών Τριαντών, Κρεμαστής και Παραδεισίου όπως σπεύσουν το ταχύτερον και δηλώσουν τας ποσότητας που κατέχουν, προκειμένου να αρχίσουν συντόμως αι διαπραγματεύσεις διά την εν λόγω εξαγωγήν.

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Α.Τ.Ε.
Αύριον λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, των ενδιαφερομένων διά συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόν προς πρόσληψιν υπαλλήλων εις τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης εις Δωδεκάνησον. Συνολικώς θα προσληφθούν 5 υπάλληλοι. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθή την 24ην τρέχοντος.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ
Εκ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανεκοινώθη ότι τας πρώτας ημέρας του Σεπτεμβρίου θα επισκεφθούν την Πάτμον διά του ατμοπλοίου «Αδριατική» 250 περιηγηταί. Εξ άλλου, τα μέσα Σεπτεμβρίου, διά του ατμοπλοίου «Μέτερ» θα αφιχθούν εις Ρόδον 200 Σκανδιναβοί παριηγηταί. Διά του ιδίου πλοίου θα αφιχθούν 200 Σκανδιναβοί τας πρώτας ημέρας του Οκτωβρίου.

ΩΣ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Δ.Υ.Ρ.

Ο Δήμαρχος δεν απειλεί τους εργάτας του Δήμου
Οι άνθρωποι του μεροκάματου εις το πλευρόν της προσπαθείας εξυγιάνσεως

Αγαπητή «Ροδιακή»
Ουδεμία απειλή υπάρχει από τον Δήμαρχον Ροδίων κ. Πετρίδην εναντίον των εργαζομένων του Δήμου. Το αντίθετον είναι ψεύδος και συκοφαντία και καθιστώμεν υπευθύνους τους αρμοδίους εις περίπτωσιν συνεχίσεως της εκστρατείας αυτής.

Αλλά ποίος πταίει; Εμείς. Διότι η Εργατική Εστία επιδοτεί με τα ιδικά μας χρήματα, αυτούς αι οποίοι εκτραχηλίζονται.

Πού εργάζονται όλοι αυτοί; Εμείς ιδρώνομεν και κοπιάζομεν και δεν μας ενδιαφέρει το «πρωτάθλημα ταβλιού».

Και καλώς και ορθώς ιδρύσαμεν το Νέον Εθνικόν Εργατικόν Κέντρον, διά να απαλλαγώμεν από τους μισθωτούς των εργατοπατέρων. Και ευτυχώς ο κ. Γονής ίδρυσε την Νέαν ΓΣΕΕ, την οποίαν τρέμουν οι αντίπαλοί της. Και δι’ αυτό αι επιστολαί, οι λίβελοι και τα φέιγ βολάν, εσκορπίζοντο τόσον εύκολα. Τον τρέμουν διότι θα εξυγιάνη τον εργατόκοσμον του μόχθου και του με ιδρώτα και κούραση βγαλμένου μεροκάματου.

Μετά τιμής
Γεώργιος Κοντός
Πρόεδρος Σωματείου ΕΔΥΡ


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΔ ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κατά τας αρχαιρεσίας προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου εξελέγησαν Πρόεδρος Σάββας Μαμαλίγκας, αντιπρόεδρος Νικόλαος Πολίτης, Γενικός Γραμματεύς Κωνσταντίνος Γιανναράς, ταμίας Αλέξανδρος Σουλούνιας, Έφορος Πυγμαχίας Αράπογλου και Γενικός Αρχηγός Αναστάσιος Αβραμίδης.

Οι αθληταί του Πυγμαχικού Ομίλου, θα έχουν το εσπέρας της Πέμπτης και την Κυριακήν, Πυγμαχικάς συναντήσεις με πυγμάχους του αεροπλανοφόρου “Σαρατόγκα” εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του ΑΟΝ.

ΔΙ’ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Δι’ εγγράφου της προς την Διοίκησιν Χωροφυλακής Ρόδου η Ένωσις Συνεταιρισμών εζήτησεν όπως δοθούν οδηγίαι εις τας κατά τόπους αστυνομικάς υπηρεσίας, να επιτρέπουν εις τους σιτοπαραγωγούς την επιβίβασιν εις τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν τα σιτιφορτία των, τόσον κατά την κάθοδόν των εις Ρόδον, όσων και κατά την επιστροφήν των.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της αγορανομικής υπηρεσίας Ρόδου καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5.40 δραχμάς. Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,10 δραχμάς.