Πρόσκληση για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020, έργων εγγείων βελτιώσεων, για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού

Με στόχο την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, μέσω υποδομών εγγείων βελτιώσεων που θα αυξήσουν την ανταποδοτικότητα της χρήσης του νερού και θα εμπλουτίσουν τα υπόγεια ύδατα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων, με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.710.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

* Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ορίζεται η 03.09.2018 και λήξης η 30.11.2018.