Τα αποτελέσματα των πανελλήνιων ποδηλατικών αγώνων στη Ρόδο

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ

Προχθές την 5ην απογευματινήν εσυνεχίσθησαν και έληξαν οι Ε’ Πανελλήνιοι Ποδηλατικοί αγώνες εις το Ποδηλατοδρόμιον της Ρόδου.

Τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:

ΠΟΡΤ-ΣΟΥΪΤ (Ατομικός)

Εις τους προκριματικούς οι οποίοι διεξήχθησαν την πρωίαν της Κυριακής προεκρίθησαν οι: 1) Αγαπίου Ερμού 5’48’’3 2) Τζώλης Ερμού 5’55’’, 3) Νταουσανάκης ΠΑΟ 6’, 4) Τσιμπίδης ΠΑΟ 6’3’’6 5) Σπυρίδης ΑΕΚ 6’7’’5  6) Αβραμόπουλος ΠΑΟ 6’6’’, 7) Σοφιανός Ερμού 6’8’’8 8) Ρίπης ΠΑΟ 6’7’’5 9) Πέπας Ερμού 6’12’’7 10) Αντωνάτος ΑΕΚ 6’12’’9 11) Μουστάκας ΑΕΚ 6’11’’2 12) Τηλιακός ΑΟΝ 6’16’’8.

Εις τα ημιτελικά αγωνίσθησαν 6 ζεύγη με τα εξής αποτελέσματα:
α’. Σειρά 1) Ρίπης 6’11’’5 2) Πέπας 6’13’’1
β’. Σειρά 1) Μουστάκας 6’9’’5 2) Τηλιακός 6’18’’9
γ’. Σειρά 1) Νταουσανάκης 6’1’’5 2) Σοφιακός 6’8’’3.
δ΄. Σειρά 1) Αβραμόπουλος 6’6’’1 2) Σπυρίδης 6’6’’2.
ε’. Σειρά 1) Τσιμπίδης 5’59’’2 2) Αντωνάτος 6’9’’8.
στ’. Σειρά 1) Αγαπίου 5’54’’2 2) Τζώλης 5’57’’5.
Δια τον τελικόν απεκλείσθησαν οι Ρίπης, Πέπας, Μουστάκας, Τηλιακός, Σοφιανός και Αντωνάτος.
Εις τον τελικόν ηγωνίσθησαν τρία ζεύγη ως εξής:
α’. Σειρά 1) Αγαπίου 5’52’’9 2) Τσιμπίδης 6’00’’5
β’. Σειρά 1) Τζώλης 5’599’’1 2) Σπυρίδης 6’09’’5
γ’. Σειρά 1) Νταουσανάκης 6’1’’4 2) ο Αβραμόπουλος άνευ χρόνου διότι εις την τελευταίαν στροφήν έπεσε.
Κατοπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων η τελική κατάταξις είναι:
1ο) Πανελληνιονίκης Αγαπίου Ερμού, 2) Τζώλης, 3) Τσιμπίδης, 4) Νταουσανάκης, 5) Σπυρίδης, 6) Αβραμόπουλος.

ΠΟΡ-ΣΟΥΪΤ (ομαδικός)
Τα τελικά αποτελέσματα βάσει της επιτροπής ουχί της διεξαγωγής έχουν ως εξής; 1) Παναθηναϊκός 2) Ερμής 3) Διαγόρας

Εις το εν λόγω αγώνισμα παρ’ ολίγον να θρηνήσωμεν θύματα.

Η επιτροπή ηνάγκασε τους αθλητάς να αγωνίζωνται εις το σκότος αποτέλεσμα δε ήτο να πέσουν δύο αθληταί εις του ΠΑΟ και εις του ΑΟΝ.

Δέον να σημειωθή ότι ο ΑΟΝ εάν δεν ελάμβανε χώραν το εν λόγω ατύχημα πιθανόν να καταλάμβανε την πρώτην θέσιν.

Εξ άλλου θέτομεν ένα ερώτημα των φιλάθλων:
- Πώς ο Παναθηναϊκός κατέλαβε την πρώτην θέσιν εφ’ όσον ηττήθη με 5 ποδήλατα διαφορά από τον Ερμή;
Περιμένομεν μίαν εξήγησιν από τους αρμοδίους.

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΦΘΑΝΟΥΝ ΔΟΚΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Καθ’ α πληροφορούμεθα την 15ην Σεπτεμβρίου θα αφιχθούν εις Ρόδον 500 περίπου δόκιμοι Χωροφύλακες προς εκπαίδευσιν εις την Σχολήν Χωροφυλακής.

ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
Τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα επεσκέφθη ο νέος Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου μετά του οποίου είχε μακράν συνεργασίαν.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Το απόγευμα του παρελθόντος Σαββάτου δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο βουλευτής και τέως υπουργός κ. Γρ. Κασιμάτης.
Ο κ. Κασιμάτης κατέλησε εις το Ξενοδοχείον Μίρα-Μάρε.

ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ Ν’ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ
Την 11ην νυκτερινήν του παρελθόντος Σαββάτου νεάνις εκ Κάσου, διαμένουσα εις Ρόδον απεπειράθη να αυτοκτονήση.

Αύτη έλαβε 15 δισκία παυσιπόνου και εν συνεχεία κατηυθύνθη εις την περιοχήν Βίγλας δια να ριφθή εις θάλασσαν.  Την νεάνιδα αντελήφθη όργανον του Β’ Αστυνομικού τμήματος μετεφέρθη δε αύτη αναίσθητος εις το Γ. Νοσοκομείον όπου τώρα ευρίσκεται εκτός κινδύνου.
Οι λόγοι της απόπειρας δεν εγνώσθησαν.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Χθες κατέπλευσαν εις τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με 100 ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επισκέφθησαν τα αξιοθέατα.  Εξ άλλου προχθές, επεσκέφθησαν την Ρόδον 311 ξένοι περιηγηταί, οι οποίοι επέβαινον των ατμοπλοίων “Εσπέρια” και “Καπιτόλιο”.