Όλα τα ξενοδοχεία είναι πλήρη - Κατακλύσθηκε από ξένους η Ρόδος

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΕΚΛΥΣΘΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ Η ΡΟΔΟΣ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου χθες εις Ρόδον ευρίσκοντο άνω των 3.400 ξένων και εκ της Ηπειρωτικής Ελλάδος παραθεριστών.

Ως ανεκοινώθη άπαντα τα ξενοδοχεία της νήσου μας είναι υπερπλήρη περιηγητών, εις την διάθεσιν δε της αρμοδίας υπηρεσίας ευρίσκονται δεκάδες δωματίων οικιών όπου σήμερον έχουν καταλύσει άνω των 300 ξένων.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Σήμερον το εσπέρας ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση τον πανηγυρικόν εσπερινόν εις τον ιερόν ναόν της Παναγίας εις την κοινότητα Κρεμαστής, επί τη εορτή των εννηαμέρων. Προβλέπεται ότι θα σημειωθή μεγάλη κοσμοσυρροή προσκυνητών.

Προς τούτο ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα υπό της Αστυνομίας Τροχαίας Κινήσεως και υπό του ΡΟΔΑ, διά την ομαλήν εξυπηρέτησιν του κοινού.

Η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, αύριον την πρωίαν  θα τελέση εις τον αυτόν ναόν, την θείαν λειτουργίαν.

Ως γνωστόν, απόψε τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.


ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 50.000 ΕΙΣ 60.000 ΔΡΑΧΜΑΣ
Ως ανεκοινώθη εκ του εργατικού κέντρου Δωδεκανήσου, κατόπιν ενεργειών των εργατικών αντιπροσώπων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος εις τον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον του οργανισμού απεφάσισε την αύξησιν των χορηγουμένων δανείων αυτοστεγάσεως των εργατοϋπαλλήλων από 50.000 εις 60.000 δραχμάς.

Η απόφασις του συμβουλίου του οργανισμού εργατικής κατοικίας, εγκριθείσα υπό του κ. Υπουργού εργασίας, ετέθη εν ισχύ και ούτω οι δικαιούμενοι οικοπεδούχοι εργατοϋπάλληλοι δανείου αυτοστεγάσεως, θα λάβουν 60.000 δραχμάς. Η εν λόγω απόφασις, εκοινοποιήθη ήδη εις το εργατικόν κέντρον Δωδεκανήσου.

Ο ΜΟΥΦΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΞΗΡΕ ΠΑΛΙΝ ΤΑΣ ΑΔΕΛΦΙΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ
Χθες τον κ. Νομάρχην εχαιρέτησεν ο Μουφτής Ρόδου Σουλεϊμάν Κασληογλού, όστις παρέμεινεν επ’ αρκετόν μετά του κ. Παπακωνσταντίνου και ηύρε την ευκαιρίαν να εξάρη την αδελφικήν διαβίωσιν των χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων της Ρόδου, τονίσας ιδιαιτέρως την ίσην εκ μέρους του κράτους μεταχείριον των μουσουλμάνων και χριστιανών κατοίκων.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΦΕΡΕΝ ΥΔΩΡ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ ΑΙ ΚΥΨΕΛΑΙ ΣΙΑΝΝΩΝ
Υδροφόρον όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, διετέθη προχθές και χθες και μετέφερεν ύδωρ προς υδροδότησιν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας της περιοχής της κοινότητος Σιάννα. Η διάθεσις του αυτοκινήτου εγένετο κατόπιν εγκριτικής διαταγής του κ. Νομάρχου, αφού προηγουμένως η Διεύθυνσις Γεωργίας ανέφερεν ότι εκατοντάδες κυψέλαι εις την περιοχήν Σιαννών, κινδυνεύουν να απολεσθούν εκ λειψυδρίας.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Υπό της ΕΓΣΔ παρεκλήθησαν οι βουλευταί Δωδεκανήσου όπως παραστούν εις κοινήν σύσκεψιν την 7 Σεπτεμβρίου, προς συζήτησιν επειγόντων γεωργικών ζητημάτων και λήψιν αποφάσεως προς ταχίστην προώθησιν αυτών.

ΤΗΝ 2αν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΡΟΔΙΑ»
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν η συσταθείσα υπό της Γεν. Συνελεύσεως της ΕΓΣΔ Επιτροπή διά το εργοστάσιον ΡΟΔΙΑ και εξήτασε το θέμα λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου εφέτος και το θέμα εξαγοράς του 70% της ΡΟΔΙΑ από την ΕΓΣΔ. Επίσης η Επιτροπή επεθεώρησε το εργοστάσιον και εύρεν ότι τούτο χρήζει σοβαρών επισκευών.

Οριστικαί αποφάσεις θα ληφθούν την 2αν Σεπτεμβρίου.