Ο κ. Πιννής της ΕΓΣΔ απαντά για το θέμα της διάθεσης πυρηνόξυλου

Ο κ. ΠΙΝΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Εν σχέσει προς την διάθεσιν πυρηνοξύλου υπό της “Ρόδια” ο κ. Χρήστος Πιννής, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΓΣΔ, ερωτηθείς, διετύπωσε την προσωπικήν του γνώμην ως εξής: 

«Κατ’ αρχήν ενδείκνυται η εξυπηρέτησις του βιομηχάνου κ. Αγιακάτσικα διά λόγους συναδελφικής αβρότητος (και πολύ περισσότερον εφ’ όσον πρόκειται το πυρηνόξυλο συντόμως να επιστραφή) και διότι πρόκειται να εξυπηρετήση ο κ. Αγιακάτσικας διά του πυρηνοξύλου, ως ισχυρίζεται, ανάγκας της πόλεως (παραγωγή πάγου).

Ανεξαρτήτως τούτου, η ενέργεια του Διευθυντού κρίνεται όχι πρέπουσα διότι αρμόδιον είναι το Συμβούλιον διά να λαμβάνη αποφάσεις, ενώ ο Διευθυντής εκτελεί τας αποφάσεις απλώς.

Επομένως διά το θέμα θέσιν έχει το Διοικητικόν Συμβούλιον εάν θα ζητήση κυρώσεις ή όχι, ανεξαρτήτως της θέσεως την οποίαν θα λάβη το Εποπτικόν Συμβούλιον».

ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Εις την Ιεράν Μητρόπολιν ελήφθησαν ποσότητες τυρού και γάλακτος, προς διανομήν εις τους απόρους της πόλεως, προερχόμεναι εκ δωρεάς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΤΟ “ΕΡΜΗΣ”
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το τουριστικόν ατμόπλοιον “Ερμής” με 103 ξένους περιηγητάς οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου “Το Ερμής” απέπλευσε την νύκτα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Αύριον την πρωίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν της κοινότητος Αρχαγγέλου.  Εν συνεχείαν ο Μητροπολίτης θα μεταβή εις την Ιεράν Μονήν Σκιάδι, όπου θα παραμείνη επί τριήμερον.

ΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Αρτοποιών Ρόδου, κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν, απεφάσισεν όπως, εις το 10ον Πανελλήνιον Συνέδριον Αρτοποιών, η Ένωσις Ρόδου αντιπροσωπευθή υπό του προέδρου της κ. Στέργου Παπαντωνίου.  Το Συνέδριον συνέρχεται εις Χαλκίδα την 31ην Αυγούστου.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΝ
Υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας εγνωστοποιήθη προς το ενταύθα Κέντρον Προνοίας, ότι αποστέλλονται κατ’ αυτάς εις Ρόδον 70 χαρτοκιβώτια, περιέχονται κυτία μαρμελάδας, τα οποία προορίζονται διά τους τροφίμους του Πρεβεντορίου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο εν Αθήναις Αμερικανός πρέσβυς κ. Ριντλμπέργκερ μετά της οικογενείας του.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
Χιλιάδες λαού εκ της πόλεως και εκ διαφόρων κοινοτήτων της Ρόδου μετέβησαν χθες εις Κρεμαστήν, επ’ ευκαιρία της πανηγύρεως του ιερού ναού Παναγίας, δια τα Εννεάμερα από της εορτής της Κοιμήσεως.  Κατά την πανηγυρικόν εσπερινόν εχοροστάτησε χθες ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο οποίος σήμερον την πρωίαν θα τελέση και την θείαν λειτουργίαν και θα μετάσχη της λιτανεύσεως της Αγίας Εικόνος.

Από των πρώτων απογευματινών ωρών χθες, η συγκοινωνία των λεωφορείων του ΡΟΔΑ επυκνώθη, αι αστυνομικαί δε αρχαί έλαβον άπαντα τα ενδεκνυόμενα μέτρα, δια την κανονικήν μεταφοράν των προσκυνητών εις Κρεμαστήν.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ε.Ε.Σ. ΔΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Δι’ εγκυκλίου του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου ειδοποίησε τα σωματεία, όπως εφ’ όσον ενδιαφέρονται υποβάλουν ταχέως απ’ ευθείας εις τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν καταστάσεις απόρων μελών των, προκειμένου να συμπεριληφθούν εις τας διενεργουμένας υπό του Ερυθρού Σταυρού διανομάς τροφίμων και ιματισμού.

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ 50 ΝΕΑΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Την προσεχή Τρίτην θα συνέλθη εις συνεδρίασιν η Επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού, διά την αγοράν οικοπέδου προς ανέγερσιν των 50 Εργατικών Κατοικιών της Ρόδου.  Ως γνωστόν, μετά την εξεύρεσιν οικοπέδου διά του διεξαχθησομένου διαγωνισμού ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας θα διαθέση το απαραίτητον ποσόν, διά την ανέγερσιν των κατοικιών.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο χθες εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.