Σύντομα αναμένεται θηλυκή έλαφος για το Μανδράκι

ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΘΗΛΥΚΗ ΕΛΑΦΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ

Ως ανεκοινώθη εκ του Δήμου την 15ην Σεπτεμβρίου θα μεταφερθή εις Ρόδον μία χαλκίνη θηλυκή έλαφος φιλοτεχνηθείσα είς Αθήνας αξίας 25.000 δραχμών. Η έλαφος αυτή θα τοποθετηθή είς την ετέραν των στήλων της εισόδου του λιμένος Μανδρακίου. Ως γνωστόν, επί της μιάς στήλς, ευρίσκεται ήδη μία αρσενική έλαφος, αί έλαφοι δέ αποτελούν το σύμβολον της Ρόδου.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Αύριον θα συνέλθη είς συνεδρίασιν το Διοικ. Συμβούλιον του ΕΒΕΔ, προς συζήτησιν επί των φορολογικών μέτρων.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΧΘΕΣ
Κατέπλευσεν χθες είς τον λιμένα μας το Γερμανικόν φορτηγόν «Άκρια» με 800 τόνους λιπασμάτων, διά τάς ανάγκας του ενταύθα υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος. Τα εν λόγω λιπάσματα θα διατεθούν είς τους αγρότας της περιφερείας.

ΤΟ «ΑΔΡΙΑΣ» ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΗΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Είς το Πρακτορείον Ρόδου του ατμοπλοίου «Αδρίας» ελήφθη τηλεγράφημα του πλοιοκτήτου σταλέν εκ Πειραιώς χθες, ώρα 8 1/2 π.μ. συμφώνως πρός οποίον το πλοίον κατέπλευσεν ασφαλώς είς Πειραιά, και σήμερον Κυριακή θα εκτελέση το δρομολόγιόν του προς Μπρίντιζι και εν συνεχεία κανονικώς το δρομολόγιον Δωδεκανήσου.
Ρόδος 23-8-1958

ΜΕΤ’ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Μετά πάσης επιβλητικότητος εγένετο χθες την πρωΐαν η λιτάνευσις της ιεράς εικόνος της Παναγίας, είς Κρεμαστήν επί τη εορτή των Εννεαμέρων, με συμμετοχήν χιλιάδων λαού. Της πομπής προηγείτο η Φιλαρμονική του Δήμου, είποντο δε της εικόνος ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, οι βουλευταί Δωδεκανήσου, κ.κ. Κωτιάδης, Χαρίτος και Ζίγδης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερς Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος και άλλοι επίσημοι. Του ιερού κλήρου προΐστατο ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, την πομπήν δέ συνώδευον άνδρες της Χωροφυλακής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

3.500 ΞΕΝΟΙ ΕΚ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Συμφώνως προς στοιχεία της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου χθες ευρίσκοντο είς Ρόδον 3.500 ξένοι και Παλαιάς Ελλάδος παραθερισταί. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που εσημειώθη κατά το θέρος 1958.

Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΘΑ ΣΩΣΗ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΜΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΝ
Ο ευρισκόμενος από τινων ημερών ενταύθα προϊστάμενος του μουσικού τμήματος του Λαογραφικού αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Περιστέρης αναχωρεί εις Κώ, όπου θα συνεχίση την Λαογραφικήν μουσικήν Αποστολήν του, διά της ηχογραφήσεως δημοτικών τραγουδιών της Δωδεκανήσου.

Ο κ. Περιστέρης εδήλωσεν ότι διά της ηχογραφήσεως επιδιώκεται η διάσωσις των λαϊκών τραγουδιών και η περαιτέρω μουσικολογική επεξεργασία και μελέτη αυτών.

Ήδη εγένετο ηχογραφήσεις τραγουδιών είς Αφάντου, Καλυθιές, Έμπωνα και Παραδείσι, καθώς και τραγουδιών εκτελεσθέντων υπό ευρισκομένων είς Ρόδον, Καρπαθίων και Κασίων. Είς το έργο αυτό, ως εδήλωσεν ο κ. Περιστέρης συνέβαλον σημαντικώς ο λαογράφος κ. Βρόντης, ο γυμνασιάρχης κ. Παπαχριστοδούλου, ο θεολόγος κ. Κωνσταντινίδης και ήτο σπουδαιοτάτη η συμπαράστασις της Νομαρχίας και του κ. Δημάρχου.

Ο κ. Περιστέρης, μετά την Κω θα επισκεφθή την Κάρπαθον και την Σύμην, αργότερον δε θα περιέλθη και τάς άλλας νήσους του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος.

Αξιοσημείωτον είναι το γεγονός ότι παραλλήλως προς την προσπάθειαν της Ακαδημίας, εγένοντο ηχογραφήσεις τραγουδιών και υπό της Αμερικανίδος μουσικολόγου Βαρβάρας Κρέντερ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ειδικώς αφιχθείσης προς τούτο.