Συνέλευση του “ΚΕΚ Γεννηματάς”

Την τακτική τους συνέλευση  θα πραγματοποιήσουν οι μέτοχοι του “ΚΕΚ Γεννηματάς” στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.  Διάφορα - Ανακοινώσεις.
α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε  ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α’ και γ’ μπορούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.