ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Tρίτη 26 Αυγούστου 1958
Αριθ. Φύλλου 2211

ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΝ Η ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν διά του τουριστικού ατμοπλοίου “Αδριατική” αφίκετο εις Ρόδον η διάσημος Αγγλίς συγγραφεύς αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα - Μαίρη - Κλαρίσα Κρίστι, η οποία επεσκέφθη καθ’ όλην την ημέραν τα αξιοθέατα της νήσου μας.
Εις τον κατάλογον των τουριστών δεν ανεφέρετο με το ανωτέρω όνομα, το οποίον χρησιμοποιεί μόνον εις την λογοτεχνική της ζωή.

Η διάσημος συγγραφεύς που γεννήθηκε εις το Ντεβονσάϊρ της Αγγλίας την τελευταίαν δεκαετίαν του παρελθόντος αιώνος ενυμφεύθη το 1914 τον συνταγματάρχη Αρτσιμπάλ Κρίστι με τον οποίον όμως χώρισε το 1928.
Μετά δύο έτη ενυμφεύθη δια δευτέραν φοράν τον αρχαιολόγο Μαξ Μάλοβαν και τώρα το κανονικό της όνομα είναι Αγκάθα Μάλοβαν.  Δέον να σημειωθή ότι η Κρίστι έχει πλουσία μουσική μόρφωσι  γιατί κατά την νεαράν της ηλικίαν σπούδασε ειδικά στο Παρίσι αυτή την τέχνη. Περιττόν να λεχθή ότι είναι πλουσιωτάτη. Τα βιβλία της που διαβάζονται με πάθος από όλο τον κόσμο της αποδίδουν πολλά χρήματα.

Εις την εν λόγω κρουαζιέρα την οποίαν διωργάνωσε εκτάκτως η “Ερμές αν Γκρές” μετέσχον ο Λόρδος Στέϊλ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ο κ. Γκίνες Ιρλανδός παραγωγός της πασίγνωστης μπύρας “ΓΚΙΝΕΣ”, η οποία έχει την πρώτη κατανάλωσιν εις ολόκληρο τον κόσμο.
Το “Αδριατική” με τους 340 Άγγλους περιηγητάς απέπλευσε τας νυκτερινάς ώρας διά Κω.


ΠΕΝΘΗ
Πλήρης ημερών εις ηλικίαν 81 ετών εξεμέτρησε προχθές το ζην ο καθηγητής
ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΛΛΑΣ
όστις επί μίαν πεντηκονταετίαν εξεπαίδευσε την Ελληνικήν νεολαίαν εις Μ. Ασίαν, Κρήτην, Αίγυπτον και από του 1910, έτους της ιδρύσεως του Βενετοκλείου γυμνασίου, ενταύθα. Διεκρίνετο δια το ήρεμον ήθος του και την σύνεσίν του, ηγαπάτο δε υπό των μαθητών του, οι οποίοι σύσσωμοι παρέστησαν εις την χθεσινήν κηδείαν του, την οποίαν παρηκολούθησαν ο δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης, και πολύ πλήθος της παρ’ ημίν κοινωνίας, της νεκρωσίμου ακολουθίας εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν προέστη η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων. Τον επικήδειον εξεφώνησεν ο Γυμνασιάρχης του Βενετοκλείου κ. Χριστ. Παπαχριστοδούλου καταθέσας και στέφανον εκ μέρους της Ενώσεως των λειτουργών της Μ. Εκπαιδεύσεως, προσεφώνησε δε ιδιαιτέρως τον νεκρόν εξέρας την εκπαιδευτικήν και πατριωτικήν δράσιν του, ο βουλευτής κ. Ι. Ζίγδης, μαθητής του άλλοτε. Την κηδείαν παρηκολούθησε παιανίζουσα πενθίμως και η Φιλαρμονική του Δήμου. Ο αποθανών ήτο τετιμημένος δια του Αργυρούν σταυρού του Φοίνικος.
Εις την τεθλιμμένην χήραν, τους υιούς, θυγατέρας και λοιπούς οικείους του μεταστάντος, η “Ροδιακή” εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια ευχομένη εις τον νεκρόν ελαφρόν το χώμα, το οποίον τον εκάλυψε.


Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το Γιουγκοσλαβικόν ατμόπλοιον “Γεντίσκβο” με 197 τουρίστας προερχόμενο εκ Πειραιώς. Επίσης κατέπλευσε το Σουηδικόν κόττερον “Άννα Μαρίνα” με 6 τουρίστας προερχόμενον εκ Μυτιλήνης. Επίσης χθες απέπλευσαν το Λιβανικόν κόττερον “ΣΙΤΑ” δια Κω, το Γερμανικόν ατμόπλοιον “ΟΡΙΟΝ” δι’ Αλεξάνδρειαν με 145 τόννους διάφορα, και το Ολλανδικόν φορτηγόν “Πρίνγιες” δι’ Αμβούργον.


ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ ΤΑΞΙ ΜΕ ΚΑΡΡΟ
Προχθές εις την διασταύρωσιν των οδών Λίνδου - Ασγούρου το υπ’ αριθ. 199 ιππήλατον όχημα οδηγούμενον υπό του Σαμπαχατή Τανίτ του Μεμέτ ετών 21 συνεκρούσθη μετά επιβατικού αυτοκινήτου οδηγουμένου υπό του Χατζηβασιλείου Βασιλείου ετών 26 ιδιωτικού υπαλλήλου με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο ίππος και να υποστή το αυτοκίνητον σοβαράς ζημίας.


ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ
Υπό του Σταθμού χωροφυλακής Τριάντα, υπεβλήθη μήνυσις κατά της Σοφίας Βασιλείου, ιδιοκτητρίας εξοχικού κέντρου κειμένους εις Κανδηλί - Τριάντα, διότι αύτη κατελήφθη να έχη ανοικτόν το ως άνω κέντρον της περί ώραν 03.30 πρωϊνήν.