ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Πέμπτη 28 Αυγούστου 1958
Αριθ. Φύλλου 2213

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ιωάννης Μ. Εμμανουήλ πολιτικός μηχανικός - Αναστασία Ν. Καραγιάννη, εμνηστεύθησαν. Θερμά συγχαρητήρια και ταχείαν στέψιν.
Οικογένεια ΕΛΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ
Εν Ρόδω και εν τω γραφείω του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου σήμερον 25ην του μηνός Αυγούστου ημέραν Δευτέραν και ώραν 8.30 το Διοικητικόν Συμβούλιον της ενώσεως Λειτουργών Μ.Ε. Δωδεκανήσου, συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίαν, άμα τω θλιβερώ ακούσματι του θανάτου του αοιδίμου συναδέλφου καθηγητού Μιχαήλ Σελλά, επί πεντακονταετίαν ολόκληρον προσενεγκόντος τας υπηρεσίας του διά την πνευματικήν και εθνικήν αποκατάστασιν της ιδιαιτέρας Πατρίδας μας
ψηφίζει
α) όπως παρακολουθήση εν σώματι την κηδείαν του μεταστάντος το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά των εν Ρόδω μελών της ενώσεως.
β) όπως καταθέση στέφανον επί της σορού του μεταστάντος.
γ) όπως εκφωνηθή ο κατάλληλος επικήδειος υπό του προέδρου της ενώσεως κ. Χ. Παπαχριστοδούλου.
δ) όπως επιδοθή τη οικογενεία του μεταστάντος το παρόν ψήφισμα και δημοσιευθή διά του εγχωρίου Τύπου.
Εν Ρόδω τη 26-8-58
Ο Πρόεδρος
Χ. Παπαχριστοδούλου
Ο Γραμματεύς
Σ. Μάτσης
Τα Μέλη
Στ. Λαχανιάτης
Κ. Ζαχαρίου
Εμμ. Μπακίρης
Εμμ. Παπαμανώλης
Δ. Βολονάκης


ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΩ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, ζωηροτάτη τουριστική κίνησις παρατηρείται εις την εν λόγω νήσον, ελάχιστα δέ δωμάτια διατίθενται εισέτι εις τους αφικνουμένους ξένους. Εν τω μεταξύ, προετοιμάζεται πυρετωδώς το Φεστιβάλ Κω, το οποίον θα λάβη χώραν την 31ην τρέχοντος και το οποίον περιλαμβάνει αρχαϊκάς εκδηλώσεις, αγώνας και χορούς. Ο οργανωτής του Φεστιβάλ Γυμναστικός Σύλλογος “Ανταγόρας” έχει συγκεντρώσει πληροφορίας, συμφώνως προς τας οποίας πολλοί ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος επισκέπται θα παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ.


ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ ΕΚΤΥΠΗΣΕΝ ΟΝΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗΝ
Κατά πληροφορίας εκ Μάσσαρι, την παρελθούσα Δευτέραν μοτοσυκλέττα οδηγουμένη υπό Ροδίου, εξ αδεξίου χειρισμού επέπεσεν επί ενός όνου εις οδόν της κοινότητος, με αποτέλεσμα να καταπέση ο αναβάτης.
Εν συνεχεία όμως, αντί να παρασχεθούν αι πρώται βοήθειαι εις τον ριφθέντα, πλήθος χωρικών επετέθη και εκτύπησε τον μοτσυκλεττιστήν.


ΔΙΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου διωρίσθησαν τα μέλη των επιτροπών των τμημάτων των τεχνικών σχολών Μαθητείας Ρόδου. Διά το τμήμα Ξυλουργών επιπλοποιών διωρίσθησαν εκ των εργοδοτών ο κ. Ελευθέριος Σωτηράκης ως τακτικός και ο κ. Μιχαήλ Σπόργητας ως αναπληρωματικός εκ των εργαζομένων ο κ. Σ. Καψής τακτ. και ο κ. Νικόλαος Ζαννάκης αναπ.
Διά το τμήμα υποδηματοποιών εκ των εργοδοτών ο κ. Αγαπητός Παπαγαπητός τακ. και ο κ. Ι. Κασαπίδης αναπλ. εκ των εργαζομένων ο κ. Κωνσταντίνος Καματερός τακτ. και ο κ. Εμμανουήλ Ντινόρης απαπλ. Διά το τμήμα ραπτών εκ των εργοδοτών ο κ. Λεωνίδας Πιπλούκας τακτ. και ο κ. Αναστάσιος Κάζας αναπ. εκ των εργαζομένων ο κ. Σίμος Μπαλής τακτ και ο κ. Παντελής Λογοθέτης αναπλ.
Διά το τμήμα χρυσοχόων εκ των εργοδοτών ο κ. Γεώργιος Σταυριανάκης τακτ., ο κ. Μιχαήλ Σταυρίδης αναπλ. και εκ των εργαζομένων ο κ. Ευστράτιος Χατζημιχαήλ ως τακτ. και ο κ. Μιχαήλ Παπαντωνίου ως αναπλ.


ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
Προς το ΕΒΕΔ εκοινοποιήθη υπό του υφυπουργού Οικονομικών έγγραφον διά του οποίου συνιστάται όπως, εντός των ταχυδρομικών δεμάτων με εισαγόμενα εκ του εξωτερικού εμπορεύματα, εγκλείεται και αντίτυπον του τιμολογίου αυτών.